De gemeenteraad heeft op 18 september 2019 het bestemmingsplan ‘Noordeinde 136, 136a’ vastgesteld. Het bestemmingsplan biedt het planologisch kader om één woning mogelijk te maken, qua functie passend in het lint van het Noordeinde. De woning is inpasbaar, omdat er circa 1000m2 in onbruik geraakte agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt wordt. Daarnaast wordt de huidige plattelandswoning omgezet naar een reguliere woning. Voor meer informatie verwijs ik u door naar het bestemmingsplan met bijbehoren. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen van 7 maart t/m 17 april 2019. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Ambtshalve is er één wijziging gedaan: de maximale inhoudsmaat van 750 m3 voor de woningen. Het bestemmingsplan voldoet aan de wettelijke, beleidsmatige en digitale eisen.

Terinzagelegging

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan met bijbehoren liggen met ingang van 26 september 2019 gedurende zes weken (tot en met 6 november 2019) ter inzage.

Bestemmingsplan inzien

De stukken zijn te raadplegen via  de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0627.BPNoordeinde136-0401). U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen via de computer bij de Publieksbalie.

Hogere Waarden procedure

Gelijktijdig met dit bestemmingsplan ligt het besluit hogere waarden voor Noordeinde 136a ter inzage. In die publicatie is aangegeven op welke wijze u beroep en een voorlopige voorziening kunt instellen.

Beroep

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen gedurende de termijn van terinzagelegging, kunnen schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Noordeinde 136, 136a’. Belanghebbenden kunnen ook rechtstreeks tegen het gewijzigde planonderdeel opkomen. Het beroepschrift moet gezonden worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van voormelde beroepstermijn. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Ook voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van vermelde beroepstermijn. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres RO@waddinxveen.nl.