De gemeenteraad heeft op 20 januari 2021 het bestemmingsplan ‘Noordeinde 130’ ongewijzigd vastgesteld. Ook is besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.

Bestemmingsplan ‘Noordeinde 130’ maakt de bouw van één woning mogelijk achter de bestaande woning. De woning mag gebouwd worden omdat er sprake is van ruimtelijke kwaliteitswinst aan het Noordeinde. Op het perceel zelf wordt bedrijfsbebouwing gesloopt. Daarnaast worden er elders aan het Noordeinde gesloopte vierkante meters gekocht. 
Voor de maximale maat van de extra woning wordt aangesloten bij de planologische mogelijkheden zoals gebruikelijk aan het Noordeinde.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen van 10 september 2020 tot en met 21 oktober 2020. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Ambtshalve zijn er ook geen redenen om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Het bestemmingsplan voldoet aan de wettelijke, beleidsmatige en digitale eisen.

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Ga naar het bestemmingsplan(externe link) 

(Identificatienummer NL.IMRO.0627.BPNoordeinde130-0401).

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder op tijd  een zienswijze op het ontwerpbesluit heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief voor 17 maart 2021 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 18 maart 2021. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 18 maart 2021, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek is een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 14 0182 of via e-mailadres ro@waddinxveen.nl