De gemeenteraad heeft op 14 oktober 2020 het bestemmingsplan ‘Jan Dorrekenskade-Oost 65-71a’ vastgesteld. Het bestemmingsplan biedt het planologisch kader om maximaal 9 woningen te bouwen. De omgeving bestaat overwegend uit woningen, het toevoegen van de functie ‘Wonen’ is hiermee passend. Door middel van het reguleren van de maximale hoogtemaat op 7 meter wordt aansluiting gezocht bij de omgeving. Met de planologische wijziging van ‘Detailhandel’ naar ‘Wonen’ wordt ruim 700 m2 aan detailhandel weggenomen. Dit heeft een positieve invloed op andere detailhandelslocaties in Waddinxveen. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar het bestemmingsplan met bijbehoren.

Zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen van 28 februari t/m 9 april 2020. Er zijn 3 zienswijzen ontvangen waarvan 2 van vooroverlegpartners. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de toelichting en verbeelding van het bestemmingsplan. Eén van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is die van nieuwbouw met volledige sloop van de bestaande bebouwing, naar transformatie met een beperkte sloop van de bestaande bebouwing. De verbeelding is hierop aangepast. In de Nota van beantwoording ontwerpbestemmingsplan Jan Dorrekenskade-Oost 65-71a is de beantwoording van de zienswijzen uiteengezet. Het bestemmingsplan voldoet aan de wettelijke, beleidsmatige en digitale eisen.

Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf (inclusief de Nota van beantwoording zienswijzen) liggen met ingang van 29 oktober 2020 gedurende zes weken (tot en met 9 december 2020) ter inzage.

De stukken kunt u raadplegen via

Bekijk publicatie in Staatscourant                                          Bekijk publicatie in Gemeenteblad

Hogere Waarden procedure

Gelijktijdig met dit bestemmingsplan ligt het besluit hogere waarden voor Jan Dorrekenskade-Oost 71 ter inzage. In die publicatie is aangegeven op welke wijze u beroep en een verzoek om voorlopige voorziening kunt indienen.

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet in staat zijn geweest om een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen, kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Het beroepschrift dient in tweevoud gezonden te worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Ook voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de vermelde beroepstermijn. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan zelf kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 14 0182 of via e-mail: ro@waddinxveen.nl.