Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen geven er op grond van artikel 3.8 en artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, dat het vastgestelde bestemmingsplan ‘Energy hub’ en de verleende omgevingsvergunning met ingang van donderdag 23 december 2021 gedurende zes weken ter inzake liggen.

Het bestemmingsplan ‘Energy hub’ maakt de bouw van een tankstation en circa 76 vrachtwagenparkeerplaatsen aan de Overslagweg in Waddinxveen mogelijk. Dit is binnen de huidige planologische kaders niet mogelijk. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan heeft niet geleid tot inhoudelijke reacties. De regels en verbeelding van het bestemmingsplan zijn niet aangepast.

Het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning

In het bestemmingsplan wordt geregeld dat ter plaatse van de bestemming 'Bedrijf - Verkooppunt brandstoffen zonder lpg' een tankstation gebouwd mag worden. Er is ook een luifel toegestaan van maximaal 500m² groot en 6 meter hoog. Een luifel is gebruikelijk bij een tankstation. Daarnaast wordt er in het bestemmingsplan geregeld dat ter plaatse van de bestemming 'Verkeer' 76 vrachtwagens mogen parkeren. Overnachten in de vrachtwagen is toegestaan. Er is een gebouw van maximaal 200m² groot en 3,5 meter hoog toegestaan. Hier kan de sanitaire voorziening in gerealiseerd worden. De truckparking en E-Hub kunnen alleen in gebruik worden genomen wanneer het perceel landschappelijk ingepast is, zoals weergegeven in de bijlage 'Landschappelijke inpassing'. Dit is met een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan vastgelegd. Aan iedere kant van het perceel komt water en groen te liggen om de overgang naar het bedrijventerrein en de infrastructuur vorm te geven. Langs de A12 wordt een bosschage met een dichte begroeiingsstructuur gerealiseerd. Door het dempen van enkele bestaande sloten en het toevoegen van verharding zal er water gecompenseerd moeten worden. Hier wordt op het eigen terrein in voorzien (bijlage ‘Memo water’). In de omgevingsvergunning wordt het bouwplan aangegeven en staan regels ten aanzien van de bouw en het gebruik.

Inzage

Het bestemmingsplan ‘Energy hub’ en de omgevingsvergunning liggen met ingang van donderdag 23 december 2021 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (NL.IMRO.0627.BPovn457-0401) in te zien. De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken wordt op de www.officielebekendmakingen.nl(externe link) geplaatst.

Bekijk de publicatie in het Gemeenteblad(externe link)

Beroep

Op grond van artikel 3.30 en 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de verschillende besluiten als één besluit voor beroep aangemerkt. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen en tegen de aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning, kunnen tijdens de beroepstermijn van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 tegen de gecoördineerde besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepsgronden moeten in het beroepschrift worden opgenomen en kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.  

De gecoördineerde besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Als er tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Voor zowel de behandeling van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.