In het nationale Klimaatakkoord (2019) staat dat alle gebouwen in 2050 aardgasvrij moeten worden gemaakt. Alle gemeenten moeten hiervoor plannen maken. Dat begint met een ‘Transitievisie Warmte’ (TVW). Op 13 oktober 2021 heeft de gemeenteraad van Waddinxveen de TVW Waddinxveen vastgesteld. Op www.waddinxveen.nl/tvw leest u meer over de TVW Waddinxveen, wat dit voor u betekent en vindt u een samenvatting speciaal voor inwoners.  

Hoe is de TVW Waddinxveen opgesteld?

De gemeente heeft inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en een aantal maatschappelijke organisaties nauw betrokken bij het opstellen van de visie, om tot een gedragen TVW Waddinxveen te komen.  Dit deed de gemeente samen met de Transitietafel en een Kernteam en Koplopersgroep van inwoners. Aanvullend is aan inwoners en ondernemers gevraagd mee te denken. Dit gebeurde via  een gemeentebrede vragenlijst en in verschillende bijeenkomsten.

De ‘Ontwerp Transitievisie Warmte Waddinxveen’ is op 2 juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Waddinxveen. Zij gaf ook akkoord om de visie vrij te geven voor inspraak. De Ontwerp Transitievisie Warmte Waddinxveen heeft van 14 juni tot en met 26 juli 2021 ter inzage gelegen. Er zijn zeven zienswijzen ontvangen in de inzageperiode. Het antwoord van college van Burgemeester en Wethouders op deze zienswijzen is te vinden in de Nota van Beantwoording zienswijzen. 

In de definitieve versie van de Transitievisie Warmte Waddinxveen is naar aanleiding van de zienswijzen een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het Ontwerp. 

Vervolg TVW Waddinxveen

Deze TVW benoemt buurten die kansrijk zijn om als eerste van het aardgas te gaan. Voor deze buurten worden vervolgens ‘buurtuitvoeringsplannen’ opgesteld. Deze uitvoeringsplannen maken we samen met inwoners en andere betrokkenen. Hiervoor volgt per buurt een uitgebreid participatietraject.

Meer informatie over de Transitievisie Warmte Waddinxveen vindt u op www.waddinxveen.nl/tvw en www.waddinxveen.nl/samenvattingtvw.