B&W maken bekend dat zij op 14 april 2020 hebben besloten de concept-Verordening middenhuurwoningen Waddinxveen ter inzage te leggen voor inspraak.

Ga meteen naar de concept-Verordening(externe link)

De gemeente Waddinxveen heeft deze concept-Verordening middenhuurwoningen Waddinxveen samengesteld omdat er behoefte is aan woningen in het middenhuursegment. Door bouw van middenhuurwoningen te stimuleren kan de druk op de sociale huursector verminderen en wordt het gat tussen sociale huur en een koopwoning kleiner. Middenhuurwoningen zijn bedoeld voor huishoudens met een te hoog inkomen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te laag om een woning te kunnen kopen. De Verordening middenhuurwoningen is bedoeld om te borgen dat nieuw te bouwen middenhuurwoningen ook op termijn tot dat prijssegment blijven behoren. In de verordening staan voorwaarden over de maximale aanvangshuurprijs, het maximale inkomen, de minimale oppervlakte van de woning en de minimale exploitatietermijn. De verordening geldt voor de nieuwbouwwoningen die worden gebouwd op basis van bestemmingsplannen waarin voor de nieuwbouwlocatie een minimaal percentage middenhuur is opgenomen.

Inspraaktermijn

De inspraaktermijn is van 22 april 2020 t/m 3 juni 2020. Het ontwerp ligt gedurende deze termijn ter inzage op de website www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Wil u de verordening inzien en heeft u geen computer, neem dan contact op met de gemeente via 140182 en vraag naar de heer H. Nome. 

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze hierover schriftelijk en mondeling binnen deze termijn indienen bij de gemeente Waddinxveen, onder vermelding van ‘zienswijze concept-Verordening middenhuur Waddinxveen’ of via 140182. De zienswijzen zijn openbaar. U kunt gemotiveerd verzoeken om geheimhouding van uw zienswijze.