OrganisatieLooptijdVerleend 2023Subisidie verleend voorSubsidie draagt bij aan
Bibliotheek De Groene Venen2023€479.467,00Het zijn van partner in het breed programma-aanbod van Cultuurhuys De Kroon, het bieden van een laagdrempelige voorziening voor jong tot oud, uitvoering geven aan ondersteuning op de 5 basisvaardigheden die nodig zijn voor zelfredzaamheid en participatie, de formulierenbrigade, de VoorleesExpress en Boekenpret.Wij vinden het belangrijk dat de bibliotheekvoorziening in Waddinxveen in stand wordt gehouden. De bibliotheek draagt met deze activiteiten bij aan de participatie van inwoners en het aanpakken van laaggeletterdheid.
EHBO2023€ 500,00Zorgen dat organisaties en stichtingen in Waddinxveen op verantwoorde wijze activiteiten en evenementen kunnen organiseren voor onze inwoners.Toename van het aantal vrijwilligers.
HALT Hollands- Midden2023€ 13.320,00Het uitvoeren van de Halt-maatregel, het geven van voorlichtingen op scholen over belangrijke thema’s voor jongeren en het deelnemen aan netwerkoverleggen om samen met andere partners in het jeugddomein te werken.Het voorkomen van jeugdoverlast en de preventie van jeugdcriminaliteit, inzetten op vroege signalering.
Hecht – GGD Hollands Midden2023€243.802,00Het leveren van de procesregisseur voor Wadwijzer. Diverse activiteiten:
Basispreventie flexibele opvoedondersteuning
Groepsvoorlichting
Logopediepakket 2
Stevig Ouderschapstrajecten
Weerbaarheidstrainingen
Programma Nu niet zwanger
Hart en Ziel
Kinderen groeien op in een rookvrije generatie, lopen geen risico door het gebruik van genotsmiddelen tijdens de zwangerschap en worden beschermd tegen infectieziekten. Kinderen en jongeren groeien met zelfvertrouwen op, waarbij zij de vaardigheden hebben om voor zichzelf te zorgen en jongeren zelfredzaam zijn. Kinderen groeien gezond op en worden hierin gestimuleerd door hun omgeving. Inwoners maken gezonde keuzes als het gaat om voeding, bewegen en het gebruik van genotsmiddelen.
Humanitas Midden Holland2023€ 3.500,00Het bieden van hulp bij geld-zaken en financiële administratie.Het zo vroeg mogelijk ondersteunen van inwoners met financiële problemen en inwoners zich bewust laten zijn van de financiële keuzes die zij kunnen maken en de gevolgen hiervan.
Kwadraad2022-2023€503.611,00Algemeen maatschappelijk werk, opvoedondersteuning, sociaal makelaar, steunouders, bereikbaarheid buiten kantoor-tijden, uitvoering wet tijdelijk huisverbod, schoolmaatschappelijk werk en sociaal raadslieden.Preventie: escalatie van problemen voorkomen.
Kwadraad Buurtbemiddeling2022-2023€ 15.967,00Buurtbemiddeling.Preventie: escalatie van problemen voorkomen.
Kwintes2022-2023€ 70.640,00Het ondersteunen van inwoners van Waddinxveen bij problemen op het gebied van dagbesteding, gezin/sociaal verkeer, dagstructuur, financiën, administratie en woonomgeving. Het aansluiten bij initiatieven waarbij kwetsbare burgers in beeld zijn. Een vaste samenwerkings-structuur onderhouden en het geven van voorlichting op cliënt-, omgevings- en samenwerkingsniveau.Preventie en het bereiken van de doelgroep met GGZ-problematiek. We willen dat iedereen die echt zorg nodig heeft, die zorg ook krijgt.
Lionsclub Waddinveen ’t Suytende2023-2024€ 2.500,00Het organiseren van WaddSportief en de Sportverkiezing voor sportman, -vrouw, -team en -vrijwilliger van het jaar.Het uitreiken van de sportprijs is een mooie waardering en motivatie voor sporters en hun prestaties en om de sport onder de aandacht te brengen. Met het organiseren van een sportmarkt kan de sport zich presenteren aan een groot publiek.
Muziekvereniging Concordia2023€ 3.450,00Het in stand houden van de muziekvereniging en het organiseren van diverse concerten.Educatie: het leren bespelen van muziekinstrumenten en een opleidingsorkest.
Preventie: de activiteiten bevorderen positieve gezondheid, meedoen en zingeving. Actieve participatie: ontmoeting en meedoen.
Ontmoetingsdag2023€ 500,00Het organiseren van een ontmoetingsdag voor ouderen en het organiseren van vervoer voor diegenen die niet zelfstandig kunnen komen.Het aantal inwoners dat zich sociaal eenzaam voelt blijft gelijk ten opzichte van 2016 of neemt af.
Palet Welzijn2022-2023€491.908,00Activiteiten en dienstverlening op het gebied van zelfredzaamheid en perticipatie van ouderen en mantelzorgers. Het bieden van informatie en advies aan ouderen en mantelzorgers, en hen individueel en collectief ondersteunen door coördinatie van activiteiten (o.a. door de sociaal makelaar), coaching van activiteiten, administratieve ondersteuning en coördinatie mantelzorg.Preventie: de activiteiten dragen bij aan zelfredzaamheid en zelfstandig wonen van ouderen. Zij kunnen langer zelfstandig thuis wonen en naar vermogen blijven meedoen in de samenleving. Door het ondersteunen van kwetsbare ouderen met administratie thuis wordt schuldenproblematiek voorkomen. Door vraaggerichte ondersteuning op maat is er aandacht voor de situatie van mantelzorgers en houden zij zorg langer vol.
Parnassia Groep B.V.2023€ 7.057,00Het begeleiden en activeren van inwoners met psychische/ psychosociale problemen (zorgmijders, personen met lichte psychiatrische klachten en maatschappelijk geïsoleerden).Het voorkomen van verergering van hulpvragen. We willen voorkomen dat inwoners lang rondlopen met een hulpvraag die complexer wordt.
RTW Lokale Omroep Waddinxveen2023€ 22.112,00Het 24 uur per dag verzorgen van radio-uitzendingen met nieuws en informatie uit de gemeente Waddinxveen en het leveren van nieuws en informatie via digitale media.Wij willen graag dat de inwoners van de gemeente Waddinxveen op een laagdrempelige manier kennis kunnen nemen van nieuws uit Waddinxveen en de omliggende gemeenten.
Scouting Klimopgroep2023€ 4.850,00Het bieden van plezierige vrijetijdsbesteding waarbij de leden zich op een veilige en onspannen manier kunnen ontwikkelen.Kinderen groeien veilig en gezond op tot zelfstandige volwassenen, die deelnemen aan sociale, economische, culturele, educatieve en sportactiviteiten. Scouting is een laagdrempelige, algemeen toegankelijke en herkenbare vorm van een voorziening voor de jeugd.
Scouting Sint Victor2023€ 4.902,00Het bieden van plezierige vrijetijdsbesteding waarbij de leden zich op een veilige en onspannen manier kunnen ontwikkelen.Kinderen groeien veilig en gezond op tot zelfstandige volwassenen, die deelnemen aan sociale, economische, culturele, educatieve en sportactiviteiten. Scouting is een laagdrempelige, algemeen toegankelijke en herkenbare vorm van een voorziening voor de jeugd.
Speeltuinvereniging De Overkant2023€ 12.000,00Het organiseren van activiteiten in het buurthuis en het onderhouden van de speeltuin.Preventie: door activiteiten te organiseren kunnen mensen elkaar ontmoeten.
Gezondheid en sport: enkele activiteiten zijn gericht op bewegen en het versterken van een netwerk. De speeltuin is hierbij voor de jeugd heel belangrijk.
Stichting Alzheimer2023€ 750,00Het organiseren van bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, en het organiseren van Wereld Alzheimerdag in Waddinxveen.Het realiseren van zorg rondom dementie en het aantal overbelaste mantelzorgers en overbelaste vrijwilligers neemt af.
Stichting Buurtwerk.nl2023€149.252,00Het ondersteunen van jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar bij hun proces van volwassenwording, naar het opgroeien tot actieve, zelfstandige en betrokken inwoners.Preventief jeugdbeleid en het signaleren van problemen die impact kunnen hebben op sociale veiligheid en gezondheid.
Stichting Chris en Voorkoom!2023€ 3.092,00Het geven van trainingen over gezondheid en weerbaarheid op scholen.We willen dat kinderen gezond opgroeien en dat jongeren zich op een veilige manier kunnen ontwikkelen tot gezonde, zelfstandige inwoners. Jongeren zijn zich bewust van de risico’s van overmatig alcoholgebruik, waaronder bingedrinken.
Stichting Christelijke Hulpverlening ’t Swaneburghs Hofje2023€ 7.500,00Het trainen, werven, begeleiden en coördineren van schuldhulpmaatjes.
Het ondersteunen van mensen met het ordenen van hun administratie, het creëren van overzicht, budgetteren en zo nodig toeleiden naar de gemeentelijke schuldhulp-verlening en/of het ondersteunen in het traject van schuldhulpverlening.
Het wijzen van de weg naar minimaregelingen en/of toeslagen. Het doorverwijzen van cliënten na afloop van een traject. Het bieden van de training ‘Grip op geld’.
Inwoners met financiële problemen krijgen zo vroeg mogelijk ondersteuning.
Inwoners zijn zich bewust van de financiële keuzes die zij maken en de gevolgen hiervan.
Stichting Cultuuhuys De Kroon2023€ 69.756,00Het beheren en exploiteren van het maatschappelijk cultureel centrum Cultuurhuys De Kroon. Het verzorgen van minimaal wekelijkse bijeenkomsten en/of optredens in de theaterzaal.Het verrijken van de samenleving met kunst en cultuur.
Stichting Gered Gereedschap Werkgroep2023-2024€ 4.100,00Het bieden van een sociale ontmoetingsplaats.
Het bieden van een maatschappelijke stageplek, leer-, werk- of re-integratie-ervaring en begeleiding.
Het inzamelen, opknappen en verzenden van gereedschap naar ontwikkelingslanden.
Het uitlenen van gereedschap voor projecten aan minderbe-deelden. Hand en spandiensten verrichten voor de lokale gemeenschap.
We willen dat de sociale omgeving van hulpbehoevende inwoners betrokken wordt bij de ondersteuning van die inwoners, maar niet ten koste van hun eigen gezondheid. De gemeente biedt voorzieningen voor inwoners met een kleine kans op betaald werk.
Stichting Gouwebloem2023€ 300,00Consumptie tijdens de jaarlijkse reis met zieken, andersbegaafden en invalide bewoners uit Waddinxveen.Het aantal inwoners dat zich sociaal eenzaam voelt blijft gelijk ten opzichte van 2016 of neemt af.
Stichting Hospice en Vrijwillige terminale thuiszorg Midden Holland2023€ 15.00,00Zorgen voor een regionale voorziening waar inwoners die een levensverwachting van 13 weken of minder hebben terecht kunnen.
Het bieden van ondersteuning en zorg thuis bij inwoners die een levensverwachting van 13 weken of minder hebben.
Het werven en opleiden van vrijwilligers.
We willen dat de sociale omgeving van hulpbehoevende inwoners betrokken wordt bij de ondersteuning van die inwoners, maar niet ten koste van hun eigen gezondheid. Het aantal overbelaste mantelzorgers en vrijwilligers neemt af.
Stichting Kernkracht2022-2023€ 83.532,00Onafhankelijke cliëntondersteuning, inzet van ervaringsdeskundigheid en het project ‘Herstel en Participatie’.Preventie, het ondersteunen van (O)GGZ-cliënten met een verslavings- en/of psychiatische problematiek. De activiteiten worden ingezet voor individuele en collectieve belangenbehartiging, het versterken van de eigen kracht, het eigen netwerk en arbeidsparticipatie. Ook voorkomen de activiteiten dakloosheid, worden ervaringsdeskundigen geraind en dragen de activiteiten bij aan een sluitende aanpak voor verward gedrag.
Stichting Kind & Co Ludens2023€ 34.994,00Het stimuleren van jonge kinderen bij hun ontwikkeling en voorbereiding op de overstap naar groep 1 van de basisschool.Het tegengaan van onderwijsachterstanden.
Stichting Leergeld Waddinxveen2023€ 6.000,00Het helpen van kinderen uit minimagezinnen om niet buiten de boot te vallen op school en de aan school gerelateerde activiteiten.Kinderen worden zoveel mogelijk geholpen om de consequenties van armoede niet te voelen.
Stichting MEE Plus2022-2023€372.536,00Bereikbaarheidsdienst voor informatie en advies, onderzoek psychodiagnostiek, coördinatie van het Down team, coördinatie van Integrale Vroeghulp/Goudvis en administratieve ondersteuning vroegsignalering.Preventie: escalatie van problemen voorkomen.
Stichting Met Elkaar Waddinxveen2023€ 4.750,00Het koppelen van vrijwilligers aan hulpvragers op buurtniveau.
Het bieden van een telefonische hulplijn.
Het trainen van de vrijwillige hulpbieders en helpdeskmedewerkers op het gebied van vroegsignalering en preventie.
Als mensen een hulpvraag hebben willen we voorkomen dat deze erger wordt. We willen dat de sociale omgeving van hulpbehoevende inwoners betrokken wordt bij de ondersteuning van die inwoners, maar niet ten koste van hun eigen gezondheid.
Het aantal inwoners dat zich sociaal eenzaam voelt blijft gelijk ten opzichte van 2016 of neemt af.
Stichting Met Elkaar Waddinxveen (Jobhulpmaatje)2023€ 20.000,00Het project Jobhulpmaatje.Preventie: door een vroegtijdige benadering van personen. Iedereen doet mee in de samenleving. Het leveren van maatwerk door individuele ondersteuning. Samenredzaamheid door het inzetten van vrijwilligers in de ondersteuning van een ander.
Stichting Nationale Feestdagen2023€ 11.000,00Koningsdag, nationale dodenherdenking en de kerstfair.Maatschappelijke cohesie, ontmoeting, ontspanning en ontplooiing. Wij willen in Waddinxveen evenementen die gratis toegankelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente, die goed georganiseerd zijn en goed bezocht worden.
Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch zieken2023€ 2.123,00Belangenbehartiging van mensen met een handicap of chronische ziekte en hun mantelzorgers.
Het bieden van advies, verwijzing of een luisterend oor aan mensen met een handicap of chronische ziekte en hun mantelzorgers.
Het adviseren van de gemeente met betrekking tot gemeentelijk beleid ten aanzien van het sociaal domein en toegankelijkheid van de openbare ruimte.
Informatievoorziening voor mensen met een handicap of chronische ziekte en hun mantelzorgers. Voorlichting aan basisschoolleerlingen over leven met een beperking.
De gemeente betrekt inwoners bij de voorbereiding van nieuw beleid binnen het sociaal domein en iedereen kan meedoen.
Stichting Platform Sociaal Waddinxveen2023-2024€ 1.100,00Het behartigen van de belangen van een groep die dat moeilijk of niet zelfstandig kan doen (minima).We willen dat iedereen mee kan doen.
Stichting Quadrant2023€378.419,00Het stimuleren van jonge kinderen bij hun ontwikkeling en voorbereiding op de overstap naar groep 1 van de basisschool.Het tegengaan van onderwijsachterstanden.
Stichting Tawiza2023€ 6.325,00Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor vrouwen, medien en jongeren en het organiseren van culturele activiteiten.Het bestrijden van eenzaamheid.
Inwoners maken gezonde keuzes als het gaat om voeding, bewegen en het gebruik van genotsmiddelen.
Kinden in Waddinxveen groeien gezond op en worden hierin gestimuleerd door hun omgeving.
Stichting Vluchtelingenwerk2023€107.997,00Het begeleiden van status-houders.Vluchtelingen worden in staat gesteld om zelfredzaam te worden en zelfstandig te functioneren in de Nederlandse maatschappij.
Stichting Vonk2023€232.938,00Buitenschools lesaanbod: lessen en cursussen muziek en beeldend, orkest- en bandlessen, algemene lessen en lezingen. Het ontwikkelen van workshops die aansluiten bij de behoefte aan buitenschools cultureel aanbod voor BSO Quadrant.
Binnenschools lesaanbod: kunstlessen in elke discipline.
Educatie: het leren bespelen van muziekinstrumenten en een opleidingsorkest.
Preventie: de activiteiten bevorderen positieve gezondheid, meedoen en zingeving. Actieve participatie: ontmoeting en meedoen.
Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden Holland “De Klup”2023€ 5.000,00Vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking.Iedereen kan gelijkwaardig meedoen. Het aantal inwoners dat zich sociaal eenzaam voelt blijft gelijk ten opzichte van 2016 of neemt af. Het aantal overbelaste mantelzorgers en overbelaste vrijwilligers neemt af.
Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen2023€ 94.772,00Het stimuleren van vrijwilligerswerk, het verbinden van vraag en aanbod en de deskundigheid van Waddinxveense vrijwilligers ontwikkelen via een gevarieerd scholingsaanbod.Het laten toenemen van het aantal actieve mantelzorgers en vrijwilligers en het laten afnemen van het aantal overbelaste mantelzorgers en vrijwilligers.
Stichting Welzijn & Zorg Doven Zuid- Holland2023€ 200,00Diverse sociale activiteiten en bijeenkomsten voor mensen met een auditieve beperking.
Het behartigen van de belangen van mensen met een auditieve beperking.
Het geven van cursussen gebarentaal.
Het tegengaan van eenzaamheid.
Stichting WijkWallet2022-2023€ 32.500,00Het (laten) organiseren van burgerinitiatieven/activiteiten om de sociale cohesie in de buurten en wijken van Waddinxveen te vergroten.Het vergroten van de sociale cohesie in Waddinxveen.
Toneelgroep Maskerade2023€ 950,00Het verzorgen van laagdrempelige theatervoorstellingen.Educatie: de uitvoeringen gaan over maatschappelijk relevante thema’s.
Preventie: de activiteiten bevorderen positieve gezondheid, meedoen en zijn laagdrempelig.
Actieve participatie: ontmoeting en meedoen.
WadCultureel2023€ 7.000,00Het organiseren van een evenement (3 dagen) waar culturele organisaties en activiteiten een podium wordt geboden.Maatschappelijke cohesie, ontmoeting, ontspanning en ontplooiing.
Werkgroep Fairtrade Gemeente Waddinxveen2023€ 2.100,00Het inzetten van activiteiten om inwoners van Waddinxveen bewust te maken van Fairtrade en het belang hiervan.Samen bouwen aan de beweging, het sluiten van kringlopen en meer fairtrade en duurzaam voedsel.
Wijk- en Speeltuinvereniging De Paddenstoel2023€ 11.000,00Het organiseren van activiteiten in het buurthuis en het onderhouden van de speeltuin.Preventie: door activiteiten te organiseren kunnen mensen elkaar ontmoeten.
Gezondheid en sport: enkele activiteiten zijn gericht op bewegen en het versterken van een netwerk. De speeltuin is hierbij voor de jeugd heel belangrijk.
Wijk- en Speeltuinvereniging Zonnig Zuid2023€ 10.000,00Het organiseren van activiteiten in het buurthuis en het onderhouden van de speeltuin.Preventie: door activiteiten te organiseren kunnen mensen elkaar ontmoeten.
Gezondheid en sport: enkele activiteiten zijn gericht op bewegen en het versterken van een netwerk. De speeltuin is hierbij voor de jeugd heel belangrijk.
Wijkvereniging De Zuidplas2022-2023€ 6.500,00Diverse buurthuisactiviteiten.Preventie: door activiteiten te organiseren kunnen mensen elkaar ontmoeten.
Gezondheid en sport: enkele activiteiten zijn gericht op bewegen en het versterken van een netwerk. De speeltuin is hierbij voor de jeugd heel belangrijk.
Stichting Kwintes Bruisnest2023€ 23.214,00Ontwikkelgerichte trajecten aan inwoners
van Waddinxveen met een psychosociale kwetsbaarheid.
Bieden van laagdrempelige, beschikkingsvrije
inloop en dagbesteding voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid onder begeleiding van een professional.
Stichting MEE Vivenz2023€ 36.584,00Uitbreiding bereikbaarheidsdienst binnen team WadwijzerBereikbaarheidsdienst voor informatie en advies.
Stichting Leergeld Waddinxveen2023€ 85.000,00Het verstrekken van Kindpassen en schoolspullenpassen/kledingpassen.Iedereen kan gelijkwaardig meedoen, ook kinderen.
Subsidieregister 2023