De gemeente Waddinxveen publiceert ieder jaar het subsidieregister. In dit register staat een overzicht van alle subsidies die in het genoemde jaar zijn verleend.

Toelichting subsidieregister

In het subsidieregister staan de volgende gegevens:

  • naam instelling of particulier
  • subsidie gekregen voor
  • hoogte subsidiebedrag
  • subsidieperiode

De subsidies zijn ingedeeld per thema.

De gemeente stelt altijd eisen aan het geven van subsidies. De belangrijkste eisen zijn:

  • de activiteiten sluiten aan bij de doelen van de gemeente;
  • de ontvanger van de subsidie maakt een verslag. Daarmee geeft de ontvanger uitleg over de soort activiteiten en waarvoor de subsidie gebruikt wordt. Als de gemeente dit verslag heeft ontvangen, stelt de gemeente de subsidie vast.

Veiligheid

Veiligheid
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  SubsidiebedragSubsidieperiode
Stichting Halt Halt-Interventie. Preventieve en repressieve inzet op jeugdcriminaliteit. Onder andere door voorlichtingen/educatieve programma’s op school€ 15.178,002022
Kwadraad  Buurtbemiddeling Trainen, coördineren en inzetten van volwassen vrijwilligers als neutrale buurtbemiddelaars.€ 13.199,002022

Algemene voorziening jeugd

Algemene voorziening jeugd
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  Subsidiebedrag Subsidieperiode 
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Het uitvoeren van jongerenwerk in Waddinxveen. € 145.612,002022
Scouting Klimopgroep Het bieden van spelactiviteiten aan kinderen en jongeren in de leeftijd vanaf 7 t/m 23+ jaar. € 4.850,002022
Scouting Sint Victor De scouting laat door middel van spel, samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid de jeugd ontwikkelen in een plezierige en leuke omgeving. € 4.801,002022
Stichting Epic YouthHet organiseren van activiteiten die jongeren in staat stellen om elkaar te ontmoeten en sociale contacten op te doen/te onderhouden. € 4.500,002022

Algemene voorziening WMO

Algemene voorziening WMO
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  Subsidiebedrag Subsidieperiode 
Humanitas Midden Nederland Inwoners met financiële problemen helpen hun financiële situatie in kaart te brengen.€ 3.500,002022
Kwintes/BruisnestBieden van laagdrempelige, beschikkingsvrije inloop en dagbesteding voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid onder begeleiding van een professional.€ 46.965,002022
Ontmoetingsdag chronisch ziekenEen dag organiseren waarin ouderen en zieken elkaar ontmoeten en een fijne en onbezorgde dag beleven.€ 500,002022
Parnassia Groep BVStimuleren van participatie, bevorderen van zelfredzaamheid en probleemoplossend vermogen versterken onder mensen met psychiatrisch of psychosociaal probleem.€ 6.800,002022
Stichting Alzheimer MHOrganiseren van bijeenkomsten voor inwoners met Alzheimer en hun naasten / mantelzorgers.€ 750,002022
Stichting Chris en Voorkom!Inzet leefstijlinterventies in het basisonderwijs bij groep 7-8.€ 2.611,002022
Stichting Christelijke Hulpvereniging 't SwanenburghshofjeTerugdringing armoede en voorkomen van verdere schulden en verslechtering  van maatschappelijke participatie vanuit een christelijke levensovertuiging.€ 2.579,002022
Stichting Gered Gereedschap WaddinxveenBijdrage leveren aan opbouw van onafhankelijk en zelfstandig bestaan van mensen in ontwikkelingslanden. Daarnaast aanbieden van stageplek, leer-, werk- of re-integratie ervaring en begeleiding voor Waddinxveense inwoners.€ 4.743,002022
Stichting LeergeldHet bieden van laatste vangnet voor leerlingen van ouders met inkomen tot 130% van sociaal minimum en van ouders met weinig bestedingsruimte.€ 6.000,002022
Stichting Leergeld (Kindpassen)Het verstrekken van Kindpassen. € 75.000,002022
Stichting Met Elkaar WaddinxveenParticipatie burgers in samenleving om samen sociaal isolement te doorbreken en eenzaamheid tegen te gaan.€ 4.750,002022
Stichting Met Elkaar WaddinxveenProject Jobhulpmaatje€ 20.000,002022
Stichting TawizaSociaal-culturele activiteiten aanbieden voor het versterken van sociale integratie en voorkoming van sociaal isolement.€ 6.325,002022
Stichting Vijetijd en Vorming Midden-Holland 'De Klup'Sociale bijeenkomsten/activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking en beweeg-/sportactiviteiten voor diverse groepen. € 7.977,002022
Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-West NederlandVluchtelingen helpen zelfredzaam te worden en te participeren in de maatschappij. € 68.004,002022
Stichting Vrijwilligerswerk WaddinxveenBelangen behartigen van individuele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en ondersteunen in de uitvoering van hun taken.€ 82.354,002022
Stichting Welzijn en Zorg Doven Zuid-HollandInwoners met auditieve beperking versterken door activiteiten in hun zelfredzaamheid en meer laten participeren in horende maatschappij.€ 200,002022

Preventie

Preventie
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  Subsidiebedrag Subsidieperiode 
GGD Hollands-Midden (incl. logopedische screening)Diensten CJG (o.a. opvoedondersteuning en coördinatie preventieteam).€ 242.535,002022
Palet WelzijnOndersteunen kwetsbare ouderen en mantelzorgers;(kwetsbare) mensen vanuit eigen kracht en op eigen manier zo lang mogelijk zelfstandig deel laten nemen aan samenleving.€ 477.964,002022-2023
KwadraadAlgemeen maatschappelijk werk, opvoedondersteuning, pedagogische thuisbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk en jeugdondersteuning op school, sociaal makelaar.€ 436.710,002022-2023
KwintesDoelgroep met GGZ-problematiek bereiken en verminderen van problematiek of gevolgen van problematiek.€ 66.398,002022-2023
Stichting KernkrachtAlgemeen toegankelijke ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen.€ 79.916,002022-2023
Stichting MEEEigen kracht, zelfredzaamheid en participatie versterken door samen met cliënt mogelijkheden van eigen netwerk te bekijken en benutten. Ondersteuning bieden van dienstverlening op alle levensgebieden.€ 350.164,002022-2023

Onderwijsbeleid

Onderwijsbeleid
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  Subsidiebedrag Subsidieperiode 
EHBO vereniging WaddinxveenInzet EHBO-ers, bus en hulpmiddelen tijdens evenementen.€ 500,002022
KMN Kind & CoHet aanbieden van peuteronderwijs voor 2-4-jarigen.€ 56.931,002022
Stichting QuadrantAanbieden van peuteronderwijs inclusief aanbod voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. € 342.709,002022

Volksgezondheid

Volksgezondheid
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor Subsidiebedrag Subsidieperiode 
Stichting hospice en terminale thuiszorg MH - Steun.Bieden zorg en ondersteuning aan mensen met levensverwachting van minder dan 13 weken.€ 15.000,002022

Sportbeleid en activiteiten

Sportbeleid en activiteiten
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  Subsidiebedrag Subsidieperiode 
Lionsclub Waddinveen Tsuytende Het organiseren van WaddSportief en de Sportverkiezing.€ 2.500,002022

Cultuur

Cultuur
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  Subsidiebedrag Subsidieperiode 
Cultuurhuys De KroonHet beheren en exploiteren van het maatschappelijk cultureel centrum Cultuurhuys De Kroon. € 67.000,002022
Muziekvereniging ConcordiaHet in stand houden van de muziekvereniging en het leren bespelen van een muziekinstrument.€ 3.450,002022
Speeltuinvereniging De OverkantDiverse activiteiten die de sociale cohesie bevorderen, het netwerk versterken en zorgen voor ontmoeting en recreatie. € 12.000,002022
Speeltuinvereniging De PaddestoelDiverse activiteiten die de sociale cohesie bevorderen, het netwerk versterken en zorgen voor ontmoeting en recreatie. € 11.000,002022
Speeltuinvereniging Zonnig ZuidDiverse activiteiten die de sociale cohesie bevorderen, het netwerk versterken en zorgen voor ontmoeting en recreatie. € 10.000,002022
Stichting Nationale Feestdagen WaddinxveenHet organiseren van activiteiten tijdens nationale feestdagen, (zoals Koningsdag, dodenherdenking en een Kerstfair (verlichten kerstboom) voor alle inwoners.€ 11.000,002022
Stichting Vonk Bieden van betaalbare kunst- en cultuureducatie voor alle leeftijden en sociale lagen met bevoegde docenten.€ 223.339,002022
Stichting Wijkwerk De ZuidplasDiverse activiteiten die de sociale cohesie bevorderen, het netwerk versterken en zorgen voor ontmoeting en recreatie. € 6.500,002022
Toneelvereniging MaskeradeStraattoneel en andere toneeluitvoeringen/optredens.€ 950,002022
Wad Cultureel/Stichting VonkOverbruggen van afstand tussen de kunst- en cultuursector en inwoners van Waddinxveen en deze afstand te verkleinen. Dat gebeurt door het leggen van verbindingen tussen cultuur, oud en jong Waddinxveen in brede zin, maar ook met de (onderbelichte) aan kunst grenzende, creativiteit van het Waddinxveense bedrijfsleven.€ 7.000,002022

Media

Media
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  Subsidiebedrag Subsidieperiode 
RTW-FMHet verzorgen van lokale radio-uitzendingen voor de inwoners van de gemeente Waddinxveen. € 21.260,002022
Bibliotheek De Groene VenenHet bevorderen van een openbare bibliotheekvoorziening in Waddinxveen en het opstarten en in stand houden van een centrum voor kennis, cultuur, educatie en informatie.€ 458.003,002022

Onderzoek en belangenbehartiging

Onderzoek en belangenbehartiging
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  Hoogte subsidiebedrag Subsidieperiode 
Platform Sociaal Waddinxveen/CliëntenraadVoorzieningen mogelijk maken waardoor inwoners van Waddinxveen zelfstandig kunnen blijven wonen en/of deelnemen aan de maatschappij. Vergroten van mogelijkheden tot terugkeer naar arbeidsmarkt met gebruikmaking van verschillende instrumenten.€ 1.100,002022
Stichting iDb (discriminatie) Voorkomen en bestrijden van discriminatie en ongelijke behandeling in Waddinxveen. € 9.089,002022
Platform Gehandicapten en Chronisch zieken Zuidplas & WaddinxveenBelangenbehartiging en voorlichting.€ 2.123,002022

Duurzaamheid

Duurzaamheid
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor Subsidiebedrag Subsidieperiode 
Werkgroep Fairtrade WaddinxveenBehouden titel Fairtrade Gemeente. Vergroten aanbod van Fairtrade-producten in Waddinxveen en inwoners en bedrijven bewustmaken wat Fairtrade is.€ 2.100,002022