De gemeente Waddinxveen publiceert jaarlijks het subsidieregister. Dit register bestaat uit een opgave van alle subsidies die in het genoemde jaar zijn verleend volgens de Algemene Subsidieverordening Waddinxveen 2021(externe link).

Toelichting Subsidieregister

Het Subsidieregister bestaat uit een overzicht van subsidies die door de gemeente Waddinxveen in 2021 zijn of worden verstrekt. In het register hebben wij de volgende gegevens opgenomen:

  • Naam instelling of particulier
  • Subsidie gekregen voor
  • Hoogte subsidiebedrag
  • Soort subsidie
  • Subsidieperiode

De gemeente stelt altijd eisen aan het geven van subsidies. De belangrijkste eisen zijn dat er een verslag over de inhoud en een financiële uitleg wordt gegeven over het subsidiebedrag dat de aanvrager heeft gekregen. Dit heet verantwoording. De verantwoording geeft ook informatie over het bereiken van het doel en het uitvoeren van de activiteiten. Ook moeten de rekeningen bij de gemeente worden ingeleverd. Daarna worden de verleende subsidies vastgesteld. Bij verleende subsidies tot en met € 5.000,- is de verantwoording eenvoudig. Deze subsidie wordt al vastgesteld bij de verlening.

Veiligheid

Veiligheid
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  SubsidiebedragSoort subsidieSubsidieperiode
Stichting Halt Voorkomen en bestrijden jeugdcriminaliteit.€ 12.940,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021
Kwadraad onderdeel Buurtbemiddeling Trainen, coördineren en inzetten volwassen vrijwilligers als neutrale buurtbemiddelaars.€ 14.880,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021

Algemene voorziening jeugd

Algemene voorziening jeugd
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  Subsidiebedrag Soort subsidieSubsidieperiode 
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Vroegsignaleren opvoedproblemen en achterstanden, en hiervoor het juiste hulpaanbod erbij halen. € 142.757,00Eenjarige subsidie 2021
Scouting Klimopgroep Bijdrage leveren aan vorming van persoonlijkheid door plezierige beleving van vrijde tijd bieden. € 4.850,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021
Scouting Sint Victor Door spel, samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid jeugd ontwikkelen in plezierige en leuke omgeving.€ 4.850,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021

Algemene voorziening WMO

Algemene voorziening WMO
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  Subsidiebedrag Soort subsidieSubsidieperiode 
Stichting Vrijetijd en Vorming Midden-Holland 'De Klup'Organiseren participatieactiviteiten voor inwoners uit Waddinxveen met een verstandelijke beperking€ 7.820,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021
Humanitas Midden Nederland Bevorderen zelfredzaamheid door financiële problemen in kaart brengen en administratie op orde brengen, zodat persoon weer zelf de regie kan nemen€ 3.500,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021
Wezodo, Stichting Welzijn en Zorg Doven Zuid-HollandInwoners met auditieve beperking versterken door activiteiten in hun zelfredzaamheid en meer laten participeren in horende maatschappij€ 200,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021
Alzheimercafe Midden-HollandOndersteunen patiënten met dementie en verzorgers (mantelzorgers), o.a. door organiseren Alzheimer Cafés in Midden-Holland€ 500,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021
Stichting Met Elkaar Waddinxveen (voorheen HiP)Participatie burgers in samenleving om samen sociaal isolement te doorbreken en eenzaamheid tegen te gaan€ 4.000,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021
Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen/UvOBelangen behartigen van individuele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en ondersteunen in de uitvoering van hun taken. € 81.546,00Eenjarige subsidie 2021
Stichting leergeld Het bieden van laatste vangnet voor leerlingen van ouders met inkomen tot 130% van sociaal minimum en van ouders met weinig bestedingsruimte€ 6.000,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021
Stichting VoorkomKinderen, jongeren en volwassenen stimuleren en inspireren bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes€ 1.680,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021
Ontmoetingsdag chronisch zieken en ouderenEen dag organiseren waarin ouderen en zieken elkaar ontmoeten en een fijne en onbezorgde dag beleven€ 500,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021
Stichting Christelijke Hulpverlening 't SwanenburghshofjeTerugdringing armoede en voorkomen van verdere schulden en verslechtering  van maatschappelijke participatie vanuit een christelijke levensovertuiging€ 2.500,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021
Stichting Gered Gereedschap WaddinxveenBijdrage leveren aan opbouw van onafhankelijk en zelfstandig bestaan van mensen in ontwikkelingslanden. Daarnaast aanbieden van stageplek, leer-, werk- of re-integratie ervaring en begeleiding voor Waddinxveense inwoners€ 5.000,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021
Stichting TawizaSociaal-culturele activiteiten aanbieden voor het versterken van sociale integratie en voorkoming van sociaal isolement€ 5.375,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021
Parnassia Groep BV (voorheen Reakt)Stimuleren van participatie, bevorderen van zelfredzaamheid en probleemoplossend vermogen versterken onder mensen met psychiatrisch of psychosociaal probleem€ 5.920,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021
Kwintes/BruisnestCentraal stellen van meedoen en meetellen in de samenleving, positieve sociale ervaringen opdoen en inzetten van eigen talenten en kwaliteiten voor de inwoners van Waddinxveen€ 41.000,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021
Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland € 58.620,00Tweejaarlijkse subsidie 2020 en 2021
Stichting SafeWingsOndersteuning pleegouders€ 2.810,95Eenjarige subsidie 2021

Preventie

Preventie
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  Subsidiebedrag Soort subsidieSubsidieperiode 
KwadraadAlgemeen maatschappelijk werk, opvoedondersteuning, pedagogische thuisbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk en jeugdondersteuning op school, sociaal makelaar.€ 404.202,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021
Stichting MEE

Eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie versterken door samen met cliënt mogelijkheden van eigen netwerk bekijken en benutten. Ondersteuning bieden van dienstverlening op alle levensgebieden.

€ 342.000,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021
Palet WelzijnOndersteunen kwetsbare ouderen en mantelzorgers;(kwetsbare) mensen vanuit eigen kracht en op eigen manier zo lang mogelijk zelfstandig deel laten nemen aan samenleving.€ 459.760,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021
GGD Hollands-MiddenDiensten CJG (o.a. opvoedondersteuning en coördinatie preventieteam).€ 122.551,20Eenjarige subsidie 2021
Stichting Kernkracht (voorheen ZOGMH) Algemeen toegankelijke ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen.€ 64.880,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021
Kwintes Doelgroep met GGZ-problematiek bereiken en verminderen van problematiek of gevolgen van problematiek.€ 65.096,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021
Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-HollandOndersteuning mantelzorgers van mensen met levensverwachting van minder dan 13 weken.€ 9.000,00Eenjarige subsidie 2021

Onderwijsbeleid

Onderwijsbeleid
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  Subsidiebedrag Soort subsidieSubsidieperiode 
Stichting QuadrantAanbieden voorschoolse educatie.€ 318.734,00Eenjarige subsidie 2021
EHBO vereniging WaddinxveenBieden ondersteuning aan vrijwilligers en bevordert daarmee de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente.€ 500,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021
GGD Hollands MiddenLogopedische screening.€ 34.143,20Eenjarige subsidie 2021

Volksgezondheid

Volksgezondheid
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor Subsidiebedrag Soort subsidieSubsidieperiode 
Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-HollandBieden zorg en ondersteuning aan mensen met levensverwachting van minder dan 13 weken.€ 6.000,00Eenjarige subsidie 2021

Sportbeleid en activiteiten

Sportbeleid en activiteiten
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  Subsidiebedrag Soort subsidieSubsidieperiode 
Stichting WielerrondeJaarlijkse wielerronde voor verschillende groepen en dikke bandenrace voor jeugd (scholieren).Bedrag 2020 is doorgeschoven naar 2021 Tweejarige subsidie 2020 en 2021
Lionsclub Waddinveen Tsuytende Verkiezing sportman, sportvrouw, sportteam en sportvrijwilliger van het jaar na nominatie door sportverenigingen.€ 2.500,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021

Cultuur

Cultuur
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  Subsidiebedrag Soort subsidieSubsidieperiode 
Muziekvereniging Concordia Instandhouding van harmonie- en jeugdorkest. Jongeren leren een instrument bespelen.€ 3.450,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021
Toneelgroep Maskerade Participatie voor kunst en cultuur voor mensen in Waddinxveen bevorderen en contact bevorderen tussen de verschillende leeftijds- en sociale groepen.€ 950,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021
Stichting Nationale FeestdagenOrganiseren van activiteiten tijdens nationale feestdagen. 1 keer in de twee jaar een toetertocht met verstandelijk gehandicapten (het ene jaar Waddinxveen, het andere jaar Zwammerdam).€ 2.000,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021
Stichting VonkBieden van betaalbare kunst- en cultuureducatie voor alle leeftijden en sociale lagen met bevoegde docenten.€ 221.117,00Eenjarige subsidie 2021
WadCultureelOverbruggen van afstand tussen de kunst- en cultuursector en inwoners van Waddinxveen en deze afstand te verkleinen. Dat gebeurt door het leggen van verbindingen tussen cultuur, oud en jong Waddinxveen in brede zin, maar ook met de (onderbelichte) aan kunst grenzende, creativiteit van het Waddinxveense bedrijfsleven.€ 3.500,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021
Stichting Cultuurhuys De KroonBruisend Cultureel hart realiseren in Waddinxveen, het beheren en exploiteren hiervan. Het bieden van een theater- en filmprogramma.€ 67.040,00Eenjarige subsidie 2021
Speeltuinvereniging De OverkantGoed leven in Waddinxveen, verschillende ambities zoals sport, kunst & cultuur, leefomgeving en educatie & ontwikkeling.€ 12.000,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021
Wijk- en speeltuinvereniging De PaddenstoelGoed leven in Waddinxveen, verschillende ambities, zoals sport, kunst & cultuur, leefomgeving en educatie & ontwikkeling. Exploiteren en onderhouden van de speeltuin. Organiseren voor jong en oud.€ 11.000,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021
Wijk- en speeltuinvereniging Zonnig ZuidVerbinding maken tussen wijkbewoners en Zonnig Zuid. Beschikbaar stellen van (buiten) speelplaats voor kinderen in de buurt. Bevorderen van sociaal contact. Bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van wijkbewoners. Preventie van jeugdoverlast.€ 10.000,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021
Stichting Wijkwerk De ZuidplasSport en bewegen voor vooral ouderen stimuleren en daarbij rekening houden met financiële beperkingen van de deelnemers.€ 6.500,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021

Media

Media
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  Subsidiebedrag Soort subsidieSubsidieperiode 
RTW-FMop lokaal niveau verzorgen van een programma voor deze lokale omroep voor diverse doelgroepen. € 27.360,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021
Bibliotheek De Groene VenenHet bevorderen van een openbare bibliotheekvoorziening in Waddinxveen en het opstarten en in stand houden van een centrum voor kennis, cultuur, educatie en informatie.€ 452.038,00Eenjarige subsidie 2021

Onderzoek en belangenbehartiging

Onderzoek en belangenbehartiging
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor  Hoogte subsidiebedrag Soort subsidieSubsidieperiode 
Platform Sociaal Waddinxveen/CliëntenraadVoorzieningen mogelijk maken waardoor inwoners van Waddinxveen zelfstandig kunnen blijven wonen en/of deelnemen aan de maatschappij. Vergroten van mogelijkheden tot terugkeer naar arbeidsmarkt met gebruikmaking van verschillende instrumenten.€ 1.175,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021
Stichting iDb (discriminatie) Verbinden van discriminatiebestrijding met onderdelen van het lokaal beleid, met name op terreinen van integratie, participatie, leefbaarheid en integrale veiligheid.€ 8.970,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021
Platform Gehandicapten en Chronisch zieken Zuidplas & WaddinxveenBelangenbehartiging en voorlichting.€ 3.272,50Eenjarige subsidie 2021

Duurzaamheid

Duurzaamheid
Naam instelling of particulierSubsidie gekregen voor Subsidiebedrag Soort subsidieSubsidieperiode 
Werkgroep Fairtrade WaddinxveenBehouden titel Fairtrade Gemeente. Vergroten aanbod van Fairtrade-producten in Waddinxveen en inwoners en bedrijven bewustmaken wat Fairtrade is. € 2.100,00Tweejarige subsidie 2020 en 2021