Het college van B&W van de gemeente Waddinxveen vindt dat het tijdelijk gebruik van Kerkstraat 13 een goede oplossing is voor het ruimtegebrek van de basisscholen in Park Triangel. Het tijdelijk gebruik van Kerkstraat 13 is een onderdeel van een groter plan om het ruimtegebrek op te lossen. Zo is het de bedoeling dat er 8 blijvende lokalen bij het huidige schoolgebouw aan de Parklaan komen en daarnaast nog 10 tijdelijke lokalen. Kerkstraat 13 is alleen nodig voor het schooljaar 2021-2022 en later voor ongeveer 5 schooljaren om een tijdelijke piek in het aantal leerlingen op te vangen. De schoolbesturen, directies en ouders/medezeggenschapsraden van CBS TOV en Dick Brunaschool zijn het er niet mee eens dat Kerkstraat 13 een onderdeel van de oplossing is. De commissie Maatschappij en Financiën bespreekt de memo van het college over dit onderwerp tijdens haar vergadering op 9 maart 2021.

Het college heeft alle reacties bekeken en beoordeeld

Tijdens de raadsvergadering op 17 februari 2021 hebben de schoolbesturen, directies, medezeggenschapsraden en kinderopvang ingesproken over het plan om Kerkstraat 13 tijdelijk te gebruiken. Zij hebben bezwaren tegen het tijdelijk gebruik van Kerkstraat 13. Ook hebben de schoolbesturen, directies en ouders/medezeggenschapsraden reacties naar de gemeente gestuurd om te laten weten dat ze het niet eens zijn met de oplossing. Het college heeft alle voor- en nadelen afgewogen en besloten vast te houden aan het plan om Kerkstraat 13 tijdelijk te gebruiken om een deel van het ruimtegebrek op te lossen.

De belangrijkste redenen om Kerkstraat 13 wel in te zetten zijn:

1. Het college wil de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waddinxveen 2017” juist uitvoeren. Hierin staat dat we eerst leegstaande ruimten willen gebruiken om ruimtegebrek op te lossen, in plaats van uitbreidingen of nieuwe tijdelijke lokalen te bouwen. Kerkstraat 13 is een leegstaande ruimte.

2. Het college kan en wil niet éénmalig afwijken van de verordening. Want het college wil basisscholen die in dezelfde situatie zitten hetzelfde behandelen.

3. Het college wil efficiënt gebruik maken van de bruikbare gebouwen. Op die manier zorgen we voor zo min mogelijk leegstand.

4. Het college vindt duurzaamheid heel belangrijk. Nieuwe tijdelijke lokalen bouwen terwijl bestaande ruimte te gebruiken is, is niet duurzaam.

5. In de afgelopen jaren zijn er vaker verzoeken geweest om nieuwe tijdelijke lokalen bij te bouwen. Deze verzoeken zijn op basis van de verordening niet goedgekeurd. Het college wil en moet alle basisscholen op dezelfde manier behandelen. 

6. De huur van 6 nieuwe tijdelijke lokalen kost voor een schooljaar ongeveer € 400.000 tot € 500.000. Terwijl de extra kosten om Kerstraat 13 klaar te maken laag zijn.

7. Het college wil niet bouwen op een leegstaande kavel in Park Triangel als het niet nodig is. Vanuit de ruimtelijke ordening en de kwaliteit van de woonomgeving gezien, is dat niet wenselijk.

8. Het college verwacht dat de scholen maar een korte tijd nadeel hebben van het gebruik van Kerkstraat 13. Volgens het huidige plan kunnen na volgend schooljaar ongeveer 46 groepen les krijgen in een lokaal aan de Parklaan. Maar 6 groepen moeten ongeveer 5 schooljaren gebruikmaken van Kerkstraat 13. De verwachting is dat niet alle lokalen van Kerkstraat 13 nodig zijn tijdens die 5 jaren om de piek op te vangen. Daarnaast gaat het om 2 scholen die er gebruik van gaan maken. Zij kunnen dit samen verdelen. En zij kunnen besluiten elk jaar andere groepen naar de Kerkstraat te laten gaan. Het college vindt dit niet onredelijk.

Het college heeft een memo aan de gemeenteraad gestuurd

Hierin staat de keuze van het college om Kerkstraat 13 in te zetten. Ook wordt deze keuze uitgebreid uitgelegd. De memo wordt besproken in de vergadering van de raadscommissie Maatschappij en Financiën op 9 maart 2021.