Aanvraag evenementenvergunning

Als u een aanvraag om een evenementenvergunning indient, nemen wij binnen 6 weken een beslissing. Als u uw aanvraag in maart, april, mei of augustus indient, nemen wij binnen 8 weken een besluit.

Er zijn geen aanvragen om afgifte van een evenementenvergunning ingediend door de coronacrisis.

Melding openbare ruimte

U kunt 24 uur per dag via het contactformulier een melding openbare ruimte doen. Als u dat wilt, ontvangt u binnen 2 werkdagen een terugkoppeling van ons wat er met uw melding gebeurt.

Wij hebben 1.923 meldingen ontvangen:

Bij 1.380 meldingen is binnen 2 werkdagen contact opgenomen (72%).

Melding sociaal domein

Bij een melding sociaal domein nemen wij binnen 10 werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak voor een keukentafelgesprek. We vertellen u ook wie uw contactpersoon is.

Het resultaat van deze servicenorm kunnen wij helaas niet geven. Daar komt bij dat de processen door de coronacrisis anders zijn gelopen. Meer telefonisch, meer afspraken op het gemeentehuis en veel minder gesprekken bij de inwoners thuis. Bij een crisismelding wordt meteen gereageerd via het actuele dienstrooster. In alle gevallen van een crisismelding is er direct gereageerd (100%). 

Als wij een ondertekend ondersteuningsplan sociaal domein van u ontvangen, sturen wij u binnen 10 werkdagen een besluit. Het resultaat van deze servicenorm kunnen wij u op dit moment helaas nog niet geven.

Aanvraag omgevingsvergunning

Als u via het omgevingsloket een aanvraag om een omgevingsvergunning indient, sturen wij u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Daarin staan de naam en contactgegevens van de behandelaar van uw aanvraag en de termijn waarbinnen wij een beslissing moeten nemen.

Van de 80 aanvragen die wij hebben ontvangen, is in 76 gevallen binnen de servicenorm een ontvangstbevestiging gestuurd (95%).

Bezwaarschrift

Wanneer u een bezwaarschrift indient dan doen wij u binnen 5 werkdagen een aanbod tot pre-mediation.

Als u een bezwaarschrift indient, vertellen wij u binnen 10 werkdagen meer over de procedure. Ook laten wij u weten wanneer u de uitnodiging voor de hoorzitting kunt verwachten. Als de zaak te ingewikkeld is om binnen deze termijn te antwoorden, brengen wij u hiervan op de hoogte. Wij vertellen u de reden van de vertraging en wanneer u het tijdstip van de hoorzitting wel kunt verwachten.

Wij hebben 25 bezwaarschriften ontvangen. 19 bezwaarmakers (76%) kregen binnen 5 dagen een aanbod tot informeel overleg. Van de 25 bezwaarmakers kregen 21 bezwaarmakers (84%) binnen de termijn van 10 werkdagen uitleg over de procedure.

Klacht

Heeft u een klacht ingediend, dan ontvangt u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging. Hierin staat het registratienummer van uw klacht en de afdeling die uw klacht behandelt.

Wij hebben 13 klachten ontvangen. In 12 gevallen werd de ontvangstbevestiging binnen 1 werkdag verzonden (92%). Wij beantwoorden uw klacht inhoudelijk binnen 4 weken. Wanneer het om een klachtadviesprocedure gaat, krijgt u binnen 8 weken antwoord. Van de 13 klachten zijn 8 klachten (61%) binnen de afgesproken termijn behandeld.

Terugbel-afspraak

Bij een terugbelafspraak bellen wij u binnen 1 werkdag terug.

Wij hebben 1.214 terugbelafspraken gemaakt. Wij hebben 870 keer binnen 1 werkdag teruggebeld (72%).

WhatsApp

Als u ons op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur een WhatsApp bericht stuurt, reageren wij binnen een uur.

Wij hebben 54 WhatsApp’jes ontvangen. Hiervan kwamen 42 app’jes tussen 8.30 en 16.30 uur binnen. Hiervan hebben wij er 28 binnen een uur beantwoord (67%).

Wijkplatform

Binnen 5 werkdagen geven wij antwoord op vragen van de wijkplatforms die zijn gericht aan het e-mailadres wijkregisseur@waddinxveen.nl.

De vragen die binnen zijn gekomen, zijn voor 90% binnen de servicenorm afgehandeld.

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een ‘go’ van het wijkplatform dat is gericht aan het e-mailadres wijkregisseur@waddinxveen.nl geven wij een go of no-go op wijkbudgetaanvragen. Er zijn door corona weinig burgerinitiatieven ontvangen. Binnengekomen aanvragen zijn voor 90% binnen de servicenorm afgehandeld.

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een declaratieformulier dat is gericht aan het e-mailadres wijkregisseur@waddinxveen.nl, betalen wij declaraties van bewoners (i.k.v. wijkbudgetten) uit. Alle declaraties zijn binnen de gestelde normen betaald (100%).