Digitale informatieavond 30 juni 2022 scholenbouw Park Triangel

Gemeente Waddinxveen heeft op 30 juni 2022 een digitale informatieavond gehouden. Deze avond ging over de uitbreiding van het scholencomplex in Park Triangel. Tijdens de avond gaven we uitleg over het ontwerp van het permanente schoolgebouw, de gymzaal en kinderopvang. Deze komen naast het tijdelijke gebouw, dat op dit moment gebouwd wordt. Bekijk de informatieavond via onderstaande knop.

Bekijk het filmpje(externe link)

Wat houdt het project in?

Park Triangel groeit en de scholen en kinderopvang groeien mee. Een leuke uitdaging waar we een mooie oplossing voor hebben: nieuwe gebouwen. Het bouwplan bestaat uit:

 • 10 tijdelijke lokalen
 • 8 permanente lokalen
 • 1 gymnastieklokaal
 • kinderopvang met 4 groepsruimtes

Op dit moment zijn we bezig met de bouw van het tijdelijke schoolgebouw. We verwachten dat het tijdelijke gebouw in augustus 2022 klaar is. Daarna start de bouw van het permanente gebouw, de gymzaal en kinderopvang.

Vragen en antwoorden digitale informatieavond 30 juni 2022

Goedenavond, komt er extra parkeergelegenheid bij de nieuwe en tijdelijke huisvesting?

We hebben onafhankelijk onderzoek laten doen naar de parkeersituatie op dit moment. Met deze informatie zijn scenario's naast elkaar gezet om te kijken wat we kunnen doen om de situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld het instellen van blauwe zones (zoals in steden met een parkeerkaart) op de pockets die al aanwezig zijn, het verlengen van een van die stroken en het actiever promoten van fietsgebruik. De onderzoeken wijzen uit dat de drukte vooral komt van ouders die hun kind komen brengen en halen en op die momenten zijn er heel veel auto's. En die komen buiten die tijden eigenlijk niet. Die pieken zijn lastig op te vangen met parkeerplekken. Dus daarom kijken we naar die combinatie van maatregelen en die moeten we nog precies afwegen om te bepalen wat we daarmee gaan doen.

Komt er ook een schoolbieb in het permanente gebouw?

In het hoofdgebouw is er een schoolbibliotheek. Wat het permanente gebouw betreft: de scholen bepalen zelf de invulling van het gebouw. Wij weten niet of zij kiezen om een schoolbibliotheek te maken in het gebouw

Kunnen er afspraken worden gemaakt om tijdens de bouw de verkeersoverlast gedurende breng- en haaltijden te minimaliseren

We spreken met aannemers af dat ze tijdens de bouw parkeerplekken zo veel mogelijk vrij houden en transporten buiten de piektijden uitvoeren.

Is de gymzaal boven bereikbaar voor mindervaliden?

Voor mindervaliden is er een lift naar boven.

Als je wil dat er meer gefietst wordt, moeten er ook voldoende fietsenrekken geplaatst worden. Dat is bij het hoofdgebouw nu nog niet het geval

Er komen extra fietsenstallingen.

Jullie denken nu aan ouders met parkeerplekken. Denken jullie ook aan de vaste bewoners? Wij raken onze eigen plekken kwijt. Hoe lossen jullie dit op voor de vaste bewoners?

De twee pockets naast de scholen zijn bedoeld voor leerkrachten en ouders die de school als bestemming hebben. De praktijk leert dat bewoners daar nu gaan staan. Dit heeft weer een effect op het aantal beschikbare plaatsen in de pockets, waardoor ouders en leerkrachten moeten uitwijken. Daar zoeken wij een oplossing voor. Ook houden we de bezetting van privéparkeerplaatsen in de gaten.

Uit de presentatie begrijpen we dat de uitbreiding van de kinderopvang per september 2023 operationeel zal zijn. Is daarmee het tekort aan kinderopvang in Waddinxveen opgelost?

Helaas niet. We spreken wel met schoolbesturen en -directeuren en met kinderopvangorganisaties om te kijken hoe wij het tekort kunnen aanpakken.

Hoeveel klassen kunnen er gelijktijdig sporten? Is er ook een mogelijkheid om een deel van de zaal te gebruiken?

Het is één gymzaal. Hij is niet met een valscherm ander in te delen.

Is er mogelijkheid voor een kantine, voor verenigingen die de gymzaal buiten schooltijden gebruiken?

Helaas niet.

Waarde toevoegen aan de buitenruimte: is het dan ook mogelijk om een groen speelplein te realiseren?

We zetten inderdaad in op vergroening; niet alleen maar stenen maar een mooie balans tussen speeltoestellen en groen, zoals klimheuveltjes en dergelijke.

Komt er een steiger aan het water?

Dat zat in de eerste plannen, maar in het ontwerp van dit moment is dat losgelaten.

Is de gymzaal de enige ruimte die buiten schooltijd gehuurd kan worden? Of kan het functioneren als een soort buurtontmoetingsplek

Dat is aan de scholen zelf. De gymzaal is van de gemeente en we willen die zo breed mogelijk inzetten. Er is niets op tegen, het mag alleen het onderwijs niet in de weg zitten.

Het probleem is niet het parkeren maar de chaos en vooral doorstroming 's ochtends. Dit levert gevaarlijke situaties op. Wat wordt daar aan gedaan????

De chaos komt vooral door het brengen van kinderen. Dat is lastig te voorkomen. We kijken naar combinaties van maatregelen, maar we hebben helaas op dit moment nog geen oplossing.

Komt er gelijk een plein bij de tijdelijke huisvesting.

Rond het permanente gebouw zit vooral buitenruimte voor de kinderopvang zodat de kleine kindjes een afgezonderd stukje plein hebben. Het grotere deel van de buitenruimte zit rondom het tijdelijke gebouw, dus we maken een iets groter speelpleintje dat door beide gebouwen gebruikt kan worden.

Komt er ook kinderopvang in het tijdelijke gebouw.

Nee, de kinderopvang zal volledig gebruikt worden voor basisonderwijs.

Start werkzaamheden tijdelijk schoolgebouw januari 2022

Naast het huidige schoolgebouw van de Dick Brunaschool en CBS TOV komt een tijdelijke schoolvoorziening. Dit tijdelijke schoolgebouw bestaat uit 10 lokalen voor gedeeld gebruik door de beide basisscholen.

Start werkzaamheden

Het is de bedoeling dat de aannemer Buko-Algeco op 24 januari start met de bouwwerkzaamheden. Deze werkzaamheden starten zodra de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) de eerste werkzaamheden en het bouwveiligheidsplan positief heeft getoetst. Tijdens de bouwwerkzaamheden is het mogelijk dat er verkeershinder en/of geluidoverlast ontstaat. Om de overlast te beperken maakt het bouwverkeer gebruik van de Zuidelijke Rondweg. De heipalen worden geboord, zodat deze werkzaamheden zonder trillingen zijn. Daarnaast voert de aannemer de werkzaamheden binnen normale werktijden (tussen 7:00 en 17:00 uur) uit. 

Wanneer is het tijdelijke schoolgebouw klaar?

Volgens planning kan de aannemer voor de start van schooljaar 2022-2023 het schoolgebouw klaar hebben.

Meer informatie over het project

Tijdens de informatieavond van 9 september 2021 is het plan gepresenteerd. Deze presentatie en overige informatie over het project is te vinden op deze pagina. Het tijdelijke schoolgebouw is onderdeel van een breder plan om de onderwijshuisvesting in Park Triangel uit te breiden. Het plan bestaat uit de onderstaande fases:

 • Fase 0: Ingebruikname lokalen aan de Kerkstraat 13, om op korte termijn te voorzien in de ruimtebehoefte. (Klaar)
 • Fase I: Bouwen van een tijdelijk (15 jaar) schoolgebouw met 10 lokalen, volgens planning klaar in augustus 2022. (Gestart)
 • Fase II: Bouwen van een schoolgebouw met 8 lokalen, een kinderopvang en een gymvoorziening, volgens planning klaar in augustus 2023.
 • Fase III: Verbouwing van 3 lokalen in het bestaande hoofdgebouw voor CBS TOV, volgens planning klaar in augustus 2023.

Digitale informatieavond scholenbouw Park Triangel 9 september 2021

Gemeente Waddinxveen heeft op donderdag 9 september een digitale informatieavond gehouden. Deze avond ging over de plannen voor de uitbreiding van de schoolgebouwen in Park Triangel. 

De tijdelijke lokalen zijn volgens planning in augustus 2022 klaar. Tijdens de informatieavond zijn deze plannen toegelicht. Het is de bedoeling dat de andere ruimtes in augustus 2023 klaar zijn. De nieuwbouw komt op het terrein naast het hoofdgebouw van de twee scholen aan de Parklaan, in de richting van het treinstation.

Bekijk de informatieavond hieronder.


 

Wat houden de plannen in?

Om het ruimteprobleem van de scholen en de kinderopvang in Park Triangel op te lossen, komen er nieuwe gebouwen. Het bouwplan bestaat uit:

 • 10 tijdelijke lokalen
 • 8 blijvende lokalen
 • 1 gymnastieklokaal
 • ongeveer 350 m2 ruimte voor kinderopvang

Vragen en antwoorden informatieavond scholenbouw 9 september 2021

Hoe kort is de piek in leerlingaantallen waarover u spreekt? Hoeveel jaren worden daarmee bedoeld?

Binnen de komende 15 jaar waarin de tijdelijke scholen worden gebruikt verwachten we een piek van ongeveer 5 jaar. Deze piek loopt van 2025 tot ongeveer 2030. De Kerkstraat wordt gebruikt om deze piek op te vangen.

Is bij de 8 permanente en 10 tijdelijke lokalen rekening gehouden met geheel Park Triangel? Dus ook de aankomende nieuwbouwwijken?

Bij de berekening van deze piek houden we rekening met de hele gemeente en ook met de totale (toekomstige) woningbouwontwikkeling in Park Triangel.

Krijgt de tijdelijke huisvesting na 15 jaar een andere bestemming? Bijvoorbeeld publieke voorziening(en) voor de buurt?

Nee, de tijdelijke huisvesting is bedoeld voor tijdelijk gebruik voor 15 jaar. Daarna wordt de locatie gebruikt voor woningbouw.

Wat doet de gemeente om de parkeersituatie/kinderveiligheid rond de school en opvang te verbeteren?

Op dit moment onderzoekt een onafhankelijk adviesbureau de situatie. Zij kijken naar  de parkeer- en verkeerssituatie op dit moment en hoe dit kan verbeteren. Daarnaast kijken ze naar de toekomstige situatie met de extra lokalen. Ze onderzoeken hoe de extra parkeerplekken goed passen op die plek.  De gemeente gaat samen met de scholen en met Park Triangel kijken hoe de uitkomsten van dit onderzoek zo goed mogelijk passen in de Parklaan.

Vaak wordt bij schoolgebouwen geen rekening gehouden met goede zonwering. Wat is de oplossing hiervoor?

Er wordt standaard zonwering aangebracht. Dat kan in sommige gevallen wel eens zonwerende beglazing zijn, maar in de meeste gevallen zijn dat buitenzonweringscreens. Hiermee blijft de warmte en de zon buiten. Het uitgangspunt is een klimaat in de scholen met een zogenaamde "klasse" in frisse scholen. Frisse scholen B in dit geval. En dat betekent ook dat er een goede ventilatie gemaakt wordt in de school.

Hoe wordt er in dit ontwerp/plan omgegaan met waterveiligheid als er juist uitgenodigd wordt voor kinderen om het water op te zoeken door een steiger?

Ook als we geen steiger maken, kunnen kinderen de waterkant opzoeken. Als je geen steiger maakt dan gaan kinderen misschien op de steile taluds staan. Dan is de kans dat ze in het water vallen misschien nog wel groter. Dit kan eigenlijk over de hele waterkant van de Triangel gebeuren. Het idee is dat de steiger juist een plek wordt waar kinderen dichter bij het water komen. De steiger is een perfecte plek om bijvoorbeeld een keer met de klas naar de waterkant te gaan. Zo kan je de natuur inbrengen in je lessen. En niet alleen door naar dat water te kijken, maar ook naar de planten en de kruiden en de dingen die om je heen groeien en leven. Ook naar alle diertjes in die er in het gras zitten.

Wat is de route van het bouwverkeer?

De gemeente gaat met de aannemer, zodra die gekozen is, goed nadenken over veiligheid en bouwroutes. De gedachte op dit moment is om de Zuidelijke Rondweg te gebruiken als de beste aanrijroute naar de locatie.

De fietsenstalling ligt nu naast de school. Blijft dat straks wel als de gymzaal en het permanente deel staan.

Aan de voorkant, zijkanten en aan de achterkant zijn fietsenstallingen. Dat betekent dat er straks ook fietsstallingen zijn die bij de ingang van de gymzaal liggen. En dat is ook wel weer meteen bij de ingang van de vaste school en bij de ingang van de kinderopvang.

Zit het wijkplatform ook in het Q-team?

Nee, het wijkplatform zit niet in het Q-team. In het Q-team zitten personen van Park Triangel, de gemeente, stedenbouwkundigen en architecten die samen de kwaliteit van ontwikkelingen in Park Triangel in de gaten houden.

Wordt het schoolplein niet te klein als de kinderen van de tijdelijke en permanente lokalen daar buiten moeten spelen en ook nog de kinderopvang?

De kinderopvang krijgt een eigen afgesloten buitenspeelplaats. Daarnaast is alle ruimte op de kavel ingevuld als schoolplein. Dat voldoet ruim aan de daarvoor gemaakte regels. Een deel van het schoolplein is binnen de hekken gemaakt. Buiten de hekken is er, zeker voor de oudere kinderen, ook nog enorm veel speelruimte.

Tijdens de piektijden 's ochtends is het verkeer op de Parklaan uitdagend. Wordt in deze plannen rekening gehouden met een nog verdere toename van verkeer naar de scholen?

In de verkeersonderzoeken wordt het toenemende verkeer en de extra parkeerplaatsen meegenomen. Met deze informatie worden verschillende mogelijkheden gemaakt hoe die parkeerplekken goed geplaatst worden en hoe de stroom van auto's goed verloopt. Dat is allemaal onderdeel van de studie die nu gedaan wordt.

Vanaf welk schooljaar kunnen de scholen gebruik maken van de tijdelijke lokalen?

De planning is dat het tijdelijke gebouw vanaf augustus 2022 klaar is.

Wat gebeurt er met de ruimte aan de Parklaan aan de andere kant van de school  (waar de scouting gepland was)?

Op dit moment zijn er geen andere plannen voor de ruimte aan de andere kant van de school. Daar waren eerst wel plannen voor. Maar nu komt er extra huisvesting voor de scholen aan de andere kant, Daarom verwachten we dat het deel aan de andere kant van de school gewoon groen blijft

Waarom wordt het tijdelijke deel gemaakt voor het permanente deel, is het niet logischer om het om te draaien?

Tijdelijke bouw kan nou eenmaal iets sneller gemaakt worden dan permanente bouw. Zeker gezien deze permanente bouw ook best complex is. Het bestaat namelijk uit een school, een kinderopvang en een gymzaal in een gebouw met meerdere verdiepingen. Wij willen graag snel extra lokalen beschikbaar hebben en daarom hebben wij ervoor gekozen om het tijdelijke deel als eerste te realiseren.

Komt er kinderopvang in de tijdelijke huisvesting? En is dat een kinderdagverblijf of een bso?

De kinderopvang is gepland in de permanente huisvesting.

Hoe wordt de overlast tijdens de bouw voor het onderwijs zoveel mogelijk voorkomen?

Veiligheid en overlast zijn allebei belangrijke onderdelen naast een school die al in gebruik is. Dit is een belangrijke eis voor de keuze van de aannemer. Als de aannemer bekend is, bekijken hoe we daar zo goed mogelijk mee om kunnen gaan.

Waarom worden 3 wissellokalen ingedeeld voor TOV?

De verwachting is dat er vijf permanente lokalen nodig zijn voor Dick Bruna en drie voor TOV. TOV geeft aan dat ze, door hun onderwijsconcept, graag die lokalen aan de bestaande lokalen willen hebben. De beide schoolbesturen hebben daarom besloten om de wissellokalen, die nu in het hoofdgebouw zitten, om te bouwen voor TOV. De drie wissellokalen komen terug in het nieuwe permanente gebouw. In het permanente gebouw komen daarom acht lokalen waarvan vijf voor Dick Bruna en drie wissellokalen.

Wordt er een inspectie gedaan voor de bouw bij de woningen die er naast staan? Voor eventuele schade door bijv. heien?

Ja, dat is ook verplicht voor de verzekering. Dus er wordt vooraf, voor het bouwen, een controle gedaan naar de bestaande situatie. En dat wordt achteraf, zeker als er klachten zijn, nog keer gedaan om te kijken naar scheurvorming of dat soort dingen.

De tijdelijk huisvesting wordt gebouwd aan de gymzaal. Hoe kun je daar dan straks woningbouw maken?

We zetten eerst tijdelijke huisvesting neer. Aan de andere kant zetten we permanente huisvesting neer. Daar zit onder andere de gymzaal in. Als die tijdelijke huisvesting weggehaald wordt, dan ontstaat er ruimte aan de waterkant voor woningbouw.

Levert het fietsparkeren aan de voorkant geen problemen op voor voetgangers en autoverkeer? Is een fietsoplossing meer aan het fietspad en aan de zijkant een optie?

Je hebt eerst de Parklaan, daar wordt ook langs geparkeerd. Daarna komt een ruimte waar je aan twee zijden kunt parkeren. Dat heet een parkeerkoffer. En dan pas komt het fietsen. Dus dat ligt een heel eind uit elkaar. Dat geeft geen problemen met elkaar. Verder zijn er ook fietsenstallingen aan de zij- en achterkant van het gebouw.

Komt er een groen schoolplein?

Ja, in het voorlopig ontwerp is zoveel mogelijk groen verwerkt.

Wordt er met de ventilatie rekening gehouden met de covidmaatregelen?

Goede ventilatie zit in de eisen voor frisse scholen. Zeker voor nieuwbouw scholen wordt daar extra op gecontroleerd.

Wordt er met de tijdelijke en pernamente bouw gasvrij gebouwd? En wordt er gebruik gemaakt van groene daken met zonnepanelen zodat de school zelfvoorzienend is?

De school wordt gasvrij. Daarnaast komen er zonnepanelen. De schuine dakvlakken maken het gebruik van groene daken niet logisch.

Wordt de gymzaal ook gebruikt door verenigingen in de avond?

Ja dat is zeker de bedoeling. Daarom heeft de gymzaal een aparte ingang. Dan kan de zaal ook in 's avonds apart gebruikt worden.

Deze plannen hebben als gevolg dat bewoners aan de parklaan 3 jaar lang met een bouwput voor de deur zitten. Na al 1 jaar een bouwput voor de huidige school. Kan die bouw niet 1 keer worden gedaan?

Bouwen geeft altijd overlast. Door de grote druk op de leerlingaantallen van de school, kunnen we niet alles in één keer doen. We willen zo snel mogelijk extra lokalen maken en daarom zetten we eerst die tijdelijke huisvesting neer.