Per ongeluk is de verkeerde tekst die hoort bij het ontwerpbestemmingsplan Beukenhof op 29 juni 2022 gepubliceerd. De juiste tekst hoort bij het vastgestelde bestemmingsplan Beukenhof. De tekst van het vastgestelde bestemmingsplan Beukenhof staat hieronder.

Vaststelling bestemmingsplan Beukenhof 

De gemeenteraad heeft op 21 juni 2022 het bestemmingsplan Beukenhof vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt het juridisch- planologisch kader om 25 appartementen en een commerciële plint aan de Kerkweg-Oost te bouwen. Ongeveer 60% van de woningen valt in de categorie goedkope koop (NHG-grens). 30% is middeldure koop en 10% is dure koop. De commerciële plint is geschikt voor bedrijven in de (zakelijke) dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen. Het gebouw is goed inpasbaar in de omgeving. Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen. Voor de woningen is het niet mogelijk om aan de gewenste waarde voor wegverkeerslawaai te voldoen. Daarom is voor de woningen een hogere waarde verleend. Het besluit hogere waarden Geluidshinder ligt tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage en wordt separaat gepubliceerd. Het addendum (bijlage 1) op de Welstandsnota 2015 is vastgesteld door de raad en ligt ook tegelijkertijd ter inzage. 

Zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 13 januari 2022 tot en met 24 februari 2022. Er zijn 4 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen gingen over privacy, parkeerplaatsen en een leiding. Door de zienswijzen is het bestemmingsplan en het addendum op de Welstandsnota 2015 op onderdelen aangepast. Voor meer informatie over de beantwoording van de zienswijzen kunt u de nota van beantwoording zienswijzen bekijken (bijlage 12).

Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 7 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022:

Hoe kunt u beroep instellen?

U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent, èn:

  • als u eerder op tijd een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, òf;
  • als u kunt aantonen dat u met reden niet in staat was om eerder op tijd een zienswijze in te dienen.  

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. Stuur uw brief uiterlijk 17 augustus 2022 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?

Het besluit geldt vanaf 18 augustus 2022. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het besluit ingaat op 18 augustus 2022, dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit geldt dan pas nadat op uw verzoek is een besluit is genomen. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het besluit tot vaststelling van het addendum en bestemmingsplan en het addendum en het bestemmingsplan zelf kunt u contact opnemen met dhr. Leenheer via het telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres x.leenheer@waddinxveen.nl.