Scholenbouw Park Triangel

In het voorjaar van 2023 stemden het college van B&W en de gemeenteraad in met het plan om de maatschappelijke voorzieningen in Park Triangel uit te breiden. De uitvoering van het plan zorgt ervoor dat het voorzieningenniveau van Park Triangel meegroeit met het aantal inwoners en het aantal leerlingen van de betrokken scholen.

Het plan bestaat uit 3 onderdelen en is opgesteld in overleg met de betrokken partijen

Er is gesproken met de schoolbesturen, de kinderopvangorganisaties, de initiatiefnemers van het buurtcentrum en de huisartsen. Op basis van de gesprekken en intern onderzoek is het plan opgesteld. Het plan bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Een nieuwe sportzaal aan de Parklaan. Deze grond is beschikbaar. De gemeente moet nog wel officieel eigenaar worden. De zaal bestaat uit 2 gymzalen en bijbehorende ruimtes zoals kleedkamers, berging en tribune. In het gebouw van de sportzaal komt ook ruimte voor een kantine en een buurtcentrum. De sportverenigingen beheren en exploiteren de kantine. De kantine en het buurtcentrum krijgen een plek naast elkaar. Zodat beide ruimten ook als 1 ruimte gebruikt kunnen worden. Daarnaast is het de bedoeling dat er ruimte voor kinderopvang komt. Dit is nog niet zeker. De kinderopvang investeert in dat geval zelf in het gebouw en wordt eigenaar van het deel van het gebouw dat het gebruikt.
 2. Een nieuw schoolgebouw voor CBS TOV in Park Vredenburgh op de hoek van de Zuidelijke Rondweg met de Tweede Bloksweg. Deze grond moet de gemeente nog verwerven. Het schoolgebouw krijgt 2 of 3 bouwlagen. In het gebouw komt ruimte voor kinderopvang. Daarnaast komt er ruimte voor huisartsen en eventueel andere (para) medische dienstverlening. De kinderopvang en huisartsen investeren in dit geval zelf in het gebouw en worden eigenaar van het deel van het gebouw dat zij gebruiken.
 3. Een interne verbouwing aan het schoolgebouw aan Parklaan 7. Dit deel is op dit moment in gebruik door CBS TOV. Na de verhuizing van CBS TOV wordt het verbouwd voor de Dick Brunaschool. Het is de bedoeling dat de Dick Brunaschool uiteindelijk de gebouwen aan de Parklaan 3, 7 en 11 gebruikt. Kinderopvang Quadrant blijft het deel van het gebouw aan Parklaan 5 gebruiken.

Het plan is een plan op hoofdlijnen

Veel zaken en details moeten nog in samenwerking met de betrokken partijen worden uitgewerkt. Het is mogelijk dat het plan wordt bijgesteld. Ook een gedetailleerde planning moet nog opgesteld worden.

Het plan is nodig omdat Waddinxveen hard groeit

Het is belangrijk dat de voorzieningen meegroeien met de groei van het aantal inwoners en het aantal leerlingen. Met betrokken partijen werken we aan een voorzieningenniveau dat past bij de ambities van de gemeente om door te groeien naar 40.000 inwoners. In 2022 leverde de aanbesteding voor het bouwen van een permanent schoolgebouw met 8 lokalen, ruimte voor kinderopvang en een gymnastieklokaal geen geldige aanbiedingen op. Dit betekende dat we niet konden starten met de bouw van het schoolgebouw. Daarom moest er een nieuw plan komen. Bij het maken van het nieuwe plan konden gelijk de nieuwste leerlingenprognoses meegenomen worden. Deze laten een grotere groei van het aantal leerlingen zien dan eerder was voorspeld. Ook kon rekening gehouden worden met de verzoeken voor een buurtcentrum, extra ruimte voor kinderopvang en ruimte voor de huisartsen. Er ligt nu een totaal nieuw plan dat inspeelt op de actualiteit en de groei van Waddinxveen.

locaties 1, 2 en 4 zijn de locaties op de Parklaan 3, 5 en 7 en 11. Locatie 4 is park Vredenburgh.

In het najaar van 2023 besloten het college van B&W en de gemeenteraad om de aanbouw van het Coenecoop College vanaf augustus 2023 te gebruiken voor een deel van het basisonderwijs en eventueel de kinderopvang van Park Triangel. Deze tijdelijke oplossing is nodig totdat het permanente schoolgebouw in Park Triangel gebouwd is.

De aanbouw van het Coenecoop College is een passende oplossing met genoeg ruimte

Meerdere mogelijkheden zijn onderzocht voor de periode dat het permanente schoolgebouw er nog niet is. In overleg met de schoolbesturen is gekozen voor het gebruiken van 10 leslokalen in de aanbouw van het Coenecoop College. Deze aanbouw is meteen beschikbaar na de oplevering van het nieuwe Coenecoop College in de zomer van 2023. Er is genoeg ruimte voor maximaal 10 groepen én eventueel voor kinderopvang. Ook zijn er 2 gymzalen bij de aanbouw en is er genoeg ruimte voor een schoolplein. De locatie is goed bereikbaar voor leerlingen en ouders. En de schoolbesturen kunnen zich vinden in deze oplossing.

Er moet een nieuw plan komen voor de bouw van het permanente schoolgebouw Park Triangel

In de zomer van 2022 leverde de aanbesteding voor het bouwen van een permanent schoolgebouw met 8 lokalen, ruimte voor kinderopvang en een gymnastieklokaal geen geldige aanbiedingen op. Dit betekende dat we niet konden starten met de bouw van het schoolgebouw. En dat er in augustus 2023 geen permanent schoolgebouw klaar is, zoals de planning was. De tijdelijke oplossing in de aanbouw van het Coenecoop College is nodig om de periode te overbruggen tot het permanente gebouw af is.

De aanbouw van het Coenecoop College bevindt zich in de rode cirkel op de luchtfoto. Bron luchtfoto: Street Smart van Cyclomedia.

Het college van B&W heeft besloten dat er een nieuw plan moet komen voor het permanente schoolgebouw Park Triangel. De reden hiervan is dat de aanbesteding voor het bouwen van een permanent schoolgebouw met 8 lokalen, ruimte voor kinderopvang en een gymnastieklokaal geen geldige aanbiedingen heeft opgeleverd. Bij het maken van een nieuw plan kijken we in hoeverre we de uitkomsten van de nieuwste leerlingenprognoses mee kunnen nemen. Ook moet er een plan komen voor de periode dat het permanente schoolgebouw er nog niet is. We ontwikkelen de nieuwe plannen in samenwerking met de schoolbesturen.      

De aanbesteding van het permanente gebouw heeft geen geldige aanbiedingen opgeleverd

De aanbesteding bestond uit het bouwen van een permanent schoolgebouw met 8 lokalen, ruimte voor kinderopvang en een gymnastieklokaal. De gemeente kreeg 1 aanbieding binnen tijdens de aanbestedingsprocedure. Deze aanbieding bleek ongeldig, waardoor we de aanbesteding moesten terugtrekken. Dit betekent dat we nu niet kunnen starten met de bouw van het permanente schoolgebouw. En dat er in augustus 2023 geen permanent schoolgebouw klaar is, zoals de planning was.

We gaan aan de slag met het ontwikkelen van een nieuw plan voor het permanente gebouw

Hierbij maken we ook een plan voor klaslokalen voor de overbruggingsperiode: de periode van augustus 2023 tot het moment dat het permanente schoolgebouw klaar is. En we onderzoeken de mogelijkheden voor deze periode voor kinderopvang, binnensport en gymnastiekonderwijs.

Bij het maken van de plannen kijken we ook naar de nieuwste leerlingenprognoses

De nieuwste leerlingenprognoses van juni 2022 laten een grotere groei van het aantal leerlingen zien dan eerder was voorspeld. Bij het maken van een nieuw plan kijken we in hoeverre we de uitkomsten van de nieuwste leerlingenprognoses mee kunnen nemen. Dit doen we samen met de schoolbesturen, stedenbouw, binnensport en gymnastiekonderwijs. Ook onderzoeken we hierbij de ruimtebehoefte aan kinderopvang.

Het tijdelijke schoolgebouw met 10 lokalen is inmiddels in gebruik

Op maandag 22 augustus 2022 werd het gebouw feestelijk geopend en in gebruik genomen.

Gemeente Waddinxveen heeft op 30 juni 2022 een digitale informatieavond gehouden. Deze avond ging over de uitbreiding van het scholencomplex in Park Triangel. Tijdens de avond gaven we uitleg over het ontwerp van het permanente schoolgebouw, de gymzaal en kinderopvang. Deze komen naast het tijdelijke gebouw, dat op dit moment gebouwd wordt. Bekijk de informatieavond via onderstaande knop.

Bekijk het filmpje

Wat houdt het project in?

Park Triangel groeit en de scholen en kinderopvang groeien mee. Een leuke uitdaging waar we een mooie oplossing voor hebben: nieuwe gebouwen. Het bouwplan bestaat uit:

 • 10 tijdelijke lokalen
 • 8 permanente lokalen
 • 1 gymnastieklokaal
 • kinderopvang met 4 groepsruimtes

Op dit moment zijn we bezig met de bouw van het tijdelijke schoolgebouw. We verwachten dat het tijdelijke gebouw in augustus 2022 klaar is. Daarna start de bouw van het permanente gebouw, de gymzaal en kinderopvang.

Goedenavond, komt er extra parkeergelegenheid bij de nieuwe en tijdelijke huisvesting?

We hebben onafhankelijk onderzoek laten doen naar de parkeersituatie op dit moment. Met deze informatie zijn scenario’s naast elkaar gezet om te kijken wat we kunnen doen om de situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld het instellen van blauwe zones (zoals in steden met een parkeerkaart) op de pockets die al aanwezig zijn, het verlengen van een van die stroken en het actiever promoten van fietsgebruik. De onderzoeken wijzen uit dat de drukte vooral komt van ouders die hun kind komen brengen en halen en op die momenten zijn er heel veel auto’s. En die komen buiten die tijden eigenlijk niet. Die pieken zijn lastig op te vangen met parkeerplekken. Dus daarom kijken we naar die combinatie van maatregelen en die moeten we nog precies afwegen om te bepalen wat we daarmee gaan doen.

Komt er ook een schoolbieb in het permanente gebouw?

In het hoofdgebouw is er een schoolbibliotheek. Wat het permanente gebouw betreft: de scholen bepalen zelf de invulling van het gebouw. Wij weten niet of zij kiezen om een schoolbibliotheek te maken in het gebouw

Kunnen er afspraken worden gemaakt om tijdens de bouw de verkeersoverlast gedurende breng- en haaltijden te minimaliseren

We spreken met aannemers af dat ze tijdens de bouw parkeerplekken zo veel mogelijk vrij houden en transporten buiten de piektijden uitvoeren.

Is de gymzaal boven bereikbaar voor mindervaliden?

Voor mindervaliden is er een lift naar boven.

Als je wil dat er meer gefietst wordt, moeten er ook voldoende fietsenrekken geplaatst worden. Dat is bij het hoofdgebouw nu nog niet het geval

Er komen extra fietsenstallingen.

Jullie denken nu aan ouders met parkeerplekken. Denken jullie ook aan de vaste bewoners? Wij raken onze eigen plekken kwijt. Hoe lossen jullie dit op voor de vaste bewoners?

De twee pockets naast de scholen zijn bedoeld voor leerkrachten en ouders die de school als bestemming hebben. De praktijk leert dat bewoners daar nu gaan staan. Dit heeft weer een effect op het aantal beschikbare plaatsen in de pockets, waardoor ouders en leerkrachten moeten uitwijken. Daar zoeken wij een oplossing voor. Ook houden we de bezetting van privéparkeerplaatsen in de gaten.

Uit de presentatie begrijpen we dat de uitbreiding van de kinderopvang per september 2023 operationeel zal zijn. Is daarmee het tekort aan kinderopvang in Waddinxveen opgelost?

Helaas niet. We spreken wel met schoolbesturen en -directeuren en met kinderopvangorganisaties om te kijken hoe wij het tekort kunnen aanpakken.

Hoeveel klassen kunnen er gelijktijdig sporten? Is er ook een mogelijkheid om een deel van de zaal te gebruiken?

Het is één gymzaal. Hij is niet met een valscherm ander in te delen.

Is er mogelijkheid voor een kantine, voor verenigingen die de gymzaal buiten schooltijden gebruiken?

Helaas niet.

Waarde toevoegen aan de buitenruimte: is het dan ook mogelijk om een groen speelplein te realiseren?

We zetten inderdaad in op vergroening; niet alleen maar stenen maar een mooie balans tussen speeltoestellen en groen, zoals klimheuveltjes en dergelijke.

Komt er een steiger aan het water?

Dat zat in de eerste plannen, maar in het ontwerp van dit moment is dat losgelaten.

Is de gymzaal de enige ruimte die buiten schooltijd gehuurd kan worden? Of kan het functioneren als een soort buurtontmoetingsplek

Dat is aan de scholen zelf. De gymzaal is van de gemeente en we willen die zo breed mogelijk inzetten. Er is niets op tegen, het mag alleen het onderwijs niet in de weg zitten.

Het probleem is niet het parkeren maar de chaos en vooral doorstroming ’s ochtends. Dit levert gevaarlijke situaties op. Wat wordt daar aan gedaan????

De chaos komt vooral door het brengen van kinderen. Dat is lastig te voorkomen. We kijken naar combinaties van maatregelen, maar we hebben helaas op dit moment nog geen oplossing.

Komt er gelijk een plein bij de tijdelijke huisvesting.

Rond het permanente gebouw zit vooral buitenruimte voor de kinderopvang zodat de kleine kindjes een afgezonderd stukje plein hebben. Het grotere deel van de buitenruimte zit rondom het tijdelijke gebouw, dus we maken een iets groter speelpleintje dat door beide gebouwen gebruikt kan worden.

Komt er ook kinderopvang in het tijdelijke gebouw.

Nee, de kinderopvang zal volledig gebruikt worden voor basisonderwijs.

Naast het huidige schoolgebouw van de Dick Brunaschool en CBS TOV komt een tijdelijke schoolvoorziening. Dit tijdelijke schoolgebouw bestaat uit 10 lokalen voor gedeeld gebruik door de beide basisscholen.

Start werkzaamheden

Het is de bedoeling dat de aannemer Buko-Algeco op 24 januari start met de bouwwerkzaamheden. Deze werkzaamheden starten zodra de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) de eerste werkzaamheden en het bouwveiligheidsplan positief heeft getoetst. Tijdens de bouwwerkzaamheden is het mogelijk dat er verkeershinder en/of geluidoverlast ontstaat. Om de overlast te beperken maakt het bouwverkeer gebruik van de Zuidelijke Rondweg. De heipalen worden geboord, zodat deze werkzaamheden zonder trillingen zijn. Daarnaast voert de aannemer de werkzaamheden binnen normale werktijden (tussen 7:00 en 17:00 uur) uit. 

Wanneer is het tijdelijke schoolgebouw klaar?

Volgens planning kan de aannemer voor de start van schooljaar 2022-2023 het schoolgebouw klaar hebben.

Meer informatie over het project

Tijdens de informatieavond van 9 september 2021 is het plan gepresenteerd. Deze presentatie en overige informatie over het project is te vinden op deze pagina. Het tijdelijke schoolgebouw is onderdeel van een breder plan om de onderwijshuisvesting in Park Triangel uit te breiden. Het plan bestaat uit de onderstaande fases:

 • Fase 0: Ingebruikname lokalen aan de Kerkstraat 13, om op korte termijn te voorzien in de ruimtebehoefte. (Klaar)
 • Fase I: Bouwen van een tijdelijk (15 jaar) schoolgebouw met 10 lokalen, volgens planning klaar in augustus 2022. (Gestart)
 • Fase II: Bouwen van een schoolgebouw met 8 lokalen, een kinderopvang en een gymvoorziening, volgens planning klaar in augustus 2023.
 • Fase III: Verbouwing van 3 lokalen in het bestaande hoofdgebouw voor CBS TOV, volgens planning klaar in augustus 2023.