Ga naar het ontwerpwijzigingsplan

B&W maken bekend dat zij op 23 juli 2019 hebben ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan ‘Passage 208’ en dat de stukken vrijgegeven zijn voor vooroverleg en tervisielegging. Ter hoogte van Passage 208 is bestemmingsplan ‘Passage’ van kracht. In dit bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen welke het mogelijk maakt de bestemming ‘Detailhandel’ te verwijderen. Middels dit ontwerpwijzigingsplan wordt de bestemming ’Detailhandel’ verwijderd.

Terinzagelegging

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Passage 208’ met bijbehorende bijlagen liggen met ingang van 1 augustus 2019 gedurende 6 weken (t/m 11 september) ter inzage via de computer in de hal van het gemeentehuis, via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen, onder het kopje ‘Op dit moment ter inzage’ en via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0627.WPPassage208-0301).

Zienswijzen

U kunt t/m 11 september 2019 schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van B&W onder vermelding van ontwerpwijzigingsplan ‘Passage 208’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Leenheer via telefoonnummer 14 0182. Uw zienswijze wordt betrokken in de procedure die leidt tot het vaststellen van het wijzigingsplan. Alle tijdig binnengekomen zienswijzen worden geanonimiseerd, samengevat en beantwoord. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Leenheer via telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres x.leenheer@waddinxveen.nl.