B&W maakt bekend dat, gelet op artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning voor ‘Transformatie van een kantoor naar 9 appartementen, Middelburgseweg 1a’ ter inzage ligt.

Bekijk hier de bekendmaking(externe link)

Waar gaan de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning over?

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om het bestaande kantoorgebouw te veranderen naar 9 appartementen. Op een deel van het kantoorgebouw komt een uitbreiding van de tweede bouwlaag. Er komen bergingen aan de voorkant van het gebouw en een erfafscheiding. 

Het plan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom 2015’. Er kan van het bestemmingsplan worden afgeweken als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De initiatiefnemer heeft de hiervoor benodigde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd.

De gemeenteraad heeft een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven

De omgevingsvergunning kan pas worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat zij geen bedenkingen heeft tegen het plan. Op 21 juni 2022 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. 

Ter inzage

Voordat de verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven en de omgevingsvergunning wordt verleend liggen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende documenten voor 6 weken ter inzage. Vanaf 30 juni 2022 kunt u deze vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Zienswijze indienen

U kunt tot en met 10 augustus 2022 schriftelijk of mondeling uw zienswijze(n) indienen bij het college van B&W indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze op ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning Middelburgseweg 1a’. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 5450 000). 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer M. van Braam via e-mail m.vanbraam@waddinxveen.nl of telefonisch (140182).