B&W maakt bekend dat, gelet op artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning voor ‘Bouw zorgcentrum, Prins Bernhardlaan 2 in Waddinxveen’ ter inzage ligt.

Waar gaan de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning over?

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om het bestaande zorgcentrum te slopen en een nieuw zorgcentrum te bouwen. Het nieuwe zorgcentrum bestaat uit 90 zorgplaatsen en 12 VPT plaatsen (volledig pakket thuis). Op de begane grond zijn naast de VPT plaatsen voorzieningen als een balie, dagbesteding, kapper, fysio, winkel en restaurant aanwezig.   

Het plan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Van station tot hefbrug’. Er kan van het bestemmingsplan worden afgeweken als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De initiatiefnemer heeft de hiervoor benodigde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd.

De gemeenteraad heeft een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven

De omgevingsvergunning kan pas worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat zij geen bedenkingen heeft tegen het plan. Op 21 juni 2022 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. 

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning worden ter inzage gelegd

Voordat de verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven en de omgevingsvergunning wordt verleend liggen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende documenten voor 6 weken ter inzage. Vanaf 30 juni 2022 kunt u deze vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren op de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning

U kunt tot en met 10 augustus 2022 schriftelijk of mondeling uw zienswijze(n) indienen bij het college van B&W, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze op ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning Prins Bernhardlaan 2’. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 5450 000). 

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer X. Leenheer via e-mail x.leenheer@waddinxveen.nl of telefonisch (140182).