B&W maken bekend dat zij op 18 oktober 2022 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Wilhelminakade 83, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het ontwerpaddendum op de Welstandsnota 2015.

In dit ontwerpbestemmingsplan worden 9 vrijstaande woningen en 12 gestapelde woningen mogelijk gemaakt. De vrijstaande woningen worden maximaal 750m³ groot. De maximale bouwhoogte is 9m¹ en de maximale goothoogte is 4,5m¹. Het gebouw met gestapelde woningen wordt maximaal 11 meter hoog en de woningen worden levensloopbestendig uitgevoerd. Het is voor de direct omwonenden gunstig dat er na vaststelling van dit bestemmingsplan geen bedrijvigheid meer toegestaan is. Het woon-leefklimaat verbetert hierdoor. Daarnaast verbetert de verkeerssituatie in de omgeving doordat er minder verkeersbewegingen zijn in de nieuwe situatie. Op eigen terrein is voldoende ruimte om te parkeren. Er is aandacht besteed aan het landschappelijk inpassen van de woningen met voldoende groen. 

Ontwerpbesluit hogere waarden

Om de woningen te kunnen bouwen worden hogere waarden verleend. De hogere waarden zijn nodig omdat er niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder als gevolg van spoorweglawaai en wegverkeerlawaai. De publicatie van deze hogere waarden wordt afzonderlijk en gelijktijdig aan deze publicatie gedaan. In de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan is het ontwerpbesluit te vinden.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u vinden in de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan

B&W hebben ook het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport). Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die voor van deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport of milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan is het besluit te vinden.

Addendum op de Welstandsnota

Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het plangebied. Dit stedenbouwkundig plan moet als addendum op de Welstandsnota 2015 worden vastgesteld door de raad. Het zal bij omgevingsvergunningen als toetsingskader gebruikt worden. Het stedenbouwkundig plan is als bijlage 1 toegevoegd aan de toelichting van het bestemmingsplan. 

Bekijk het plan op Ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Inzage

Het ontwerpaddendum en het mer-beoordelingsbesluit liggen tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Vanaf 27 oktober 2022 kunt u op www.waddinxveen.nl/bekendmakingen het ontwerpbestemmingsplan en bijbehoren vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (NL.IMRO.0627.BPwilhelminakade83-0301). 

U kunt tot en met 7 december 2022 uw reactie indienen

U kunt tot en met 7 december 2022 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan of het stedenbouwkundig plan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan Wilhelminakade 83’ en/of ‘reactie ontwerpaddendum Wilhelminakade 83’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer X. Leenheer via x.leenheer@waddinxveen.nl of telefonisch via 140182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan. 

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan of het stedenbouwkundig plan kunt u contact opnemen met de heer X. Leenheer.