Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 12 juli 2022 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Waddix en het mer-beoordelingsbesluit. 

Ontwerpbestemmingsplan Waddix

In het ontwerpbestemmingsplan Waddix worden maximaal 54 woningen juridisch planologisch mogelijk gemaakt. Het gebouw wordt maximaal 24 meter hoog en vormt de afronding van de zuidwestelijke hoek van het centrum. Het voorlopige programma bestaat uit appartementen van 40m² tot 90m² groot. Dit bestemmingsplan is nodig omdat het huidige bestemmingsplan woningen op de begane grond niet mogelijk maakt. Daarnaast geldt er nu een maximale bouwhoogte van 21 meter. Door rail- en wegverkeerlawaai is er een hogere waarden nodig. Het ontwerpbesluit hogere waarden ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De publicatie hiervan wordt apart gedaan.  

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u vinden in de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders hebben ook het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport). Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport of milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan is het besluit te vinden.

Inzage

Het mer-beoordelingsbesluit ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Vanaf 28 juli 2022 kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (NL.IMRO.0627.WaddixOudedreef-0301). 

U kunt tot en met 7 september 2022 uw reactie indienen

U kunt tot en met 7 september 2022 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan Waddix’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met het concern ruimte via RO@waddinxveen.nl of telefonisch via 140182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan. 

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer X. Leenheer of W. Verkaik.