B&W maakt bekend dat zij op 7 juni 2022 heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Vredenburghzone en het mer-beoordelingsbesluit. 

Ontwerpbestemmingsplan Vredenburghzone

De gemeente Waddinxveen werkt aan de realisatie van de Vredenburghzone. Het doel van de Vredenburghzone is om een natuur- en recreatiegebied te maken. De totstandkoming van het recreatiegebied is gefaseerd. Dit komt omdat de gemeente Waddinxveen niet alle grond in eigendom heeft. Het bestaande bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een natuur-en recreatiegebied niet mogelijk. Dit bestemmingsplan maakt recreatief gebruik en een inrichting die daarbij past juridisch planologisch mogelijk. Voor deze gronden is in 2021 en 2022 een ontwerp gemaakt. Dit is op basis van de Gebiedsvisie gedaan, die door de gemeenteraad op 12 juli 2019 is vastgesteld.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u vinden in de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan

B&W heeft ook het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport). Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport of milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan is het besluit te vinden.

U kunt de stukken bekijken

Het mer-beoordelingsbesluit ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage vanaf 16 juni 2022. Hierbij is een uitgebreide uitleg op het plan beschikbaar inclusief de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) en/of  www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (NL.IMRO.0627.BPVredenburghzone-0301). 

U kunt tot en met 27 juli 2022 uw reactie indienen

U kunt tot en met 27 juli 2022 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan Vredenburghzone’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer Leenheer via x.leenheer@waddinxveen.nl of telefonisch via 140182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer Leenheer.