B&W maken bekend dat zij op 19 april 2022 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Stationsstraat 5 en het mer-beoordelingsbesluit. 

Ontwerpbestemmingsplan Stationsstraat 5

De initiatiefnemer wil aan de Stationsstraat 5 maximaal 34 appartementen en een kleine horecavoorziening bouwen. De Stationsstraat 5 ligt direct tegenover het station, tussen het Spoorpad, de Stationsstraat en de Jan Dorrekenskade-Oost. Vroeger was hier het postsorteercentrum van Post NL. Het pand staat nu leeg. Het planvoornemen is in strijd met het bestaande bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan maakt 34 appartementen met horecavoorziening juridisch planologisch mogelijk.

Er ligt tegelijkertijd een ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

Om de woningen te kunnen bouwen worden hogere waarden verleend. De hogere waarden zijn nodig omdat er niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder als gevolg van spoorweglawaai. De voorkeursgrenswaarde wordt met 1 decibel overschreden. De publicatie van deze hogere waarden wordt afzonderlijk en gelijktijdig aan deze publicatie gedaan. In de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan is het ontwerpbesluit te vinden.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit vindt u als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan

B&W hebben ook besloten dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport). Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die voor deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport of milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan is het besluit te vinden.

U kunt de stukken bekijken

Het mer-beoordelingsbesluit en ontwerpbesluit hogere waarden liggen tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Vanaf 28 april 2022 kunt u op officiële bekendmakingen(externe link) het ontwerpbestemmingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (NL.IMRO.0627.BPStationsstraat5-0301). 

U kunt tot en met 8 juni 2022 uw reactie indienen

U kunt tot en met 8 juni 2022 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan. Als u schriftelijk wilt reageren, stuurt u uw brief aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan Stationsstraat 5’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer Leenheer via x.leenheer@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord. Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit. Hierdoor kunt u tegen dit besluit geen bezwaar en beroep indienen. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan. 

Meer informatie

Heeft u vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan? Neem dan contact op met de heer Leenheer.