B&W maken bekend dat zij op 5 juli 2022 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Raadhuisplein 1 en het mer-beoordelingsbesluit. 

Ontwerpbestemmingsplan Raadhuisplein 1

De gemeente wil sociale huurwoningen bouwen op de locatie van het oude gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Het gaat in totaal om 37 woningen. Het appartementencomplex wordt hoekvormig uitgevoerd waarbij een maximale bouwhoogte van 17 meter geldt op de hoek. Het overige heeft een maximale bouwhoogte van 11 meter. In het huidige bestemmingsplan ‘Van station tot hefbrug’ is een maatschappelijke bestemming aanwezig met een bouwvlak en maximale bouwhoogte van 14 meter. Het planvoornemen is in strijd met dit bestemmingsplan waardoor een nieuw bestemmingsplan nodig is. Dit bestemmingsplan maakt 37 appartementen juridisch planologisch mogelijk. 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit vindt u in de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan

B&W hebben ook het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport). Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport of milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan is het besluit te vinden.

Inzage

Het mer-beoordelingsbesluit ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (NL.IMRO.0627.bpraadhuisplein-0301). 

U kunt tot en met 24 augustus 2022 uw reactie indienen

U kunt tot en met 24 augustus 2022 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan Raadhuisplein 1’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met het concern ruimte via RO@waddinxveen.nl of telefonisch via 140182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan. 

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer X. Leenheer of mevrouw T. van den Ban.