Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 6 juli 2021 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Plasweg 24,24a, 41 en Polderweg 2 en het mer-beoordelingsbesluit. 

Plasweg 24 en 24 a

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van een overkapping voor de manege mogelijk.

Plasweg 41 en Polderweg 2

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van twee bedrijfsgebouwen mogelijk op Polderweg 2. De twee bestaande agrarische bedrijfswoningen worden planologisch omgezet naar burgerwoningen.

Inzage

Vanaf 15 juli 2021 kunt u het ontwerpbestemmingsplan met uitgebreide uitleg, de verbeelding en de regels die erbij horen, bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (externe link)(NL.IMRO.0627.BPPlasweg2424aen41-0301).

Bekijk publicatie in Gemeenteblad(externe link)

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling (m.e.r. is de afkorting van milieueffectrapport) die voor deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan is het besluit te vinden.

Zienswijzen

U kunt tot en met 25 augustus 2021 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Plasweg 24’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer B. van Oosten (b.vanoosten@waddinxveen.nl) of telefonisch 140182).

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan. 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie, het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit kunt u contact opnemen met de heer B. van Oosten.