B&W van de gemeente Waddinxveen maakt bekend dat zij op 19 april 2022 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordeinde 4, 46, 46bis en 46a’ en het m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over

Het sierteeltbedrijf aan Noordeinde 4 wordt ontmanteld. De bedrijfswoning wordt een plattelandswoning. Een compensatiewoning wordt mogelijk gemaakt tussen Noordeinde 4 en 6.

De sierteeltbedrijven aan het Noordeinde 46bis en 46a worden ontmanteld zodat één sierteeltbedrijf aan het Noordeinde 46 haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten. Het integrale planvoorstel voorziet in een nieuw aangepast bouwvlak met een toegestane oppervlakte aan bedrijfsbebouwing van 2.650 m². De bedrijfswoning aan Noordeinde 46 blijft een bedrijfswoning. De bedrijfswoning aan Noordeinde 46bis wordt omgezet naar een zogenaamde plattelandswoning. De plattelandswoning aan Noordeinde 46a blijft een plattelandswoning.

Bekijken ontwerpbestemmingsplan

Vanaf 5 mei 2022 kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (NL.IMRO.0627.BPnoordeinde4en46-0301).

Bekijk het Bestemmingsplan op officiële bekendmakingen.nl(externe link) 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit

B&W heeft ook het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport). Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan is het besluit te vinden.

Zienswijze

U kunt t/m 15 juni 2022 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze op ontwerpbestemmingsplan ‘Noordeinde 4, 46, 46bis en 46a’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. van Braam via e-mail (m.vanbraam@waddinxveen.nl) of telefonisch (14 0182).

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie, het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit kunt u contact opnemen met de heer M. van Braam.