B&W maken bekend dat zij op 2 juni 2020 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Kerkweg-Oost 222 en dat de stukken voor een periode van 6 weken ter inzage liggen. Het wettelijk verplichte vooroverleg vindt ook plaats in deze periode. In het huidige bestemmingsplan ‘Van station tot hefbrug’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor maximaal 2 woningen. Dit is niet toereikend voor het plan waarin 4 woningen gewenst zijn. Daarom is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.

Ga naar het ontwerpbestemmingsplan(externe link)

Ga naar het ontwerpbesluit hogere waarden(externe link)

Ontwerpbestemmingsplan

Dit ontwerpbestemmingsplan biedt het juridisch- planologisch kader om 4 twee-onder-één-kapwoningen te kunnen bouwen. De woningen worden uitgevoerd als twee bouweenheden om aan te sluiten bij de naastgelegen villa’s aan de Kerkweg-Oost. Ook qua goot- en nokhoogte wordt aansluiting gezocht bij de naastgelegen woning aan de Kerkweg-Oost 220. De toegang is via de Oranjelaan aan de achterzijde. Hierdoor is een extra uitrit aan de Kerkweg-Oost niet nodig. Er wordt geparkeerd op eigen terrein. Voor de hoekwoning aan de Kerkweg-Oost–Oranjelaan is het niet mogelijk om aan de gewenste waarde voor wegverkeerslawaai te voldoen. Daarom is voor deze woning een hogere waarde verleend. Het ontwerpbesluit hogere waarden Geluidshinder ligt gelijktijdig ter inzage. De publicatie hiervan wordt separaat gedaan.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Kerkweg-Oost 222 met bijbehorende bijlagen wordt met ingang van 18 juni 2020 gedurende 6 weken (t/m 29 juli 2020) ter inzage. Het plan kunt u inzien via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen, onder het kopje ‘Op dit moment ter inzage’ of via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (identificatienummer NL.IMRO.0627.BPKerkwegOost222-0301). Heeft u geen computer dan kunt u bellen met 140182 en vragen naar de heer Leenheer.

Zienswijzen

U kunt t/m 29 juli 2020 schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer Leenheer via telefoonnummer 140182. Alle ontvankelijke zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord.