Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 1 september 2020 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Kerkweg-Oost 214-216 en dat de stukken voor een periode van zes weken ter inzage liggen. Het wettelijk verplichte vooroverleg vindt ook plaats in deze periode. Bestemmingsplan Kerkweg-Oost 214-216 maakt het mogelijk om 15 woningen te bouwen. Dit is in het huidige bestemmingsplan ‘Van station tot hefbrug’ niet mogelijk.

Ga meteen naar het ontwerpbestemmingsplan(externe link)

Het ontwerpbestemmingsplan

Dit bestemmingsplan dient als juridisch-planologisch kader om vijftien woningen mogelijk te maken. Vanuit Kerkweg-Oost 218 richting de rotonde wordt er achtereenvolgens een vrijstaande woning, een twee-onder-één-kapper en twaalf appartementen mogelijk gemaakt. De grondgebonden woningen sluiten qua goot-en nokhoogte aan op de bestaande vrijstaande woningen aan de Kerkweg-Oost 218 en 220. Het appartementengebouw heeft een maximale bouwhoogte van 13,5 meter. De zijvleugel aan de Kerkweg-Oost heeft een maximale bouwhoogte van 9,5 meter zodat er een natuurlijk overgang van de grondgebonden woningen naar het appartementengebouw ontstaat. De ontsluiting vindt plaats via de Juliana van Stolberglaan waar ook geparkeerd wordt op een terrein wat afsluitbaar is. De vrijstaande woning kan via de Kerkweg-Oost haar perceel bereiken en parkeren achter de voorgevelrooilijn. In het plangebied ter hoogte van de Juliana van Stolberglaan zijn momenteel dertien openbare parkeerplaatsen aanwezig. Er komen zes openbare parkeerplaatsen voor terug. Uit parkeeronderzoek blijkt dat er voldoende openbare parkeergelegenheid in de omgeving aanwezig is. De voorkeursgrenswaarde voor geluid van 48 dB wordt niet behaald en maatregelen zijn niet haalbaar. Er wordt een hogere waarden verleend conform de beleidsregel hogere waarden. Het ontwerpbesluit hogere waarden zal tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage liggen. De publicatie hiervan wordt separaat gedaan.

In onderstaand figuur is een plattegrond van de woningen weergegeven.

Missing media-item.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Kerkweg-Oost 214-216 met bijbehorende bijlagen ligt van 10 september 2020 gedurende zes weken (tot en met 21 oktober 2020) ter inzage. U kunt het plan inzien: 

Zienswijzen

U kunt tot en met 21 oktober 2020 schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, postbus 400, 2740 AK te Waddinxveen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met dhr. Leenheer via telefoonnummer 14 0182. Alle ontvankelijke zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord.