Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 14 december 2021 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘De Rank, Esdoornlaan 26 Waddinxveen’ en het m.e.r.-beoordelingsbesluit. 

Woningbouw aan de Esdoornlaan 26

Het terrein aan de Esdoornlaan 26 ligt al een tijd braak. Jaren geleden heeft hier een huishoudschool/ schildersvakschool gestaan. Het ontwerpbestemmingsplan maakt 62 woningen mogelijk. Het gaat om 10 dijkwoningen langs de Jan Dorrekenskade-west, 12 starterswoningen haaks op de Ieplaan, 7 stadswoningen en 33 levensloopbestendige appartementen langs de Esdoornlaan. De parkeerplaatsen komen op eigen terrein en onder het appartementengebouw. Verder komt er een openbare speelvoorziening, een kruidentuin en zal groen worden aangeplant.

Inzage

Vanaf 23 december 2021 kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (NL.IMRO.0627.BPesdoornlaan26-0301).

Bekijk publicatie in Gemeenteblad(externe link)

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u vinden in de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan

B&W hebben ook het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport). Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan is het besluit te vinden.

Zienswijzen

U kunt tot en met 2 februari 2022 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze op ontwerpbestemmingsplan ‘De Rank, Esdoornlaan 26 Waddinxveen’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. van Braam via e-mail m.vanbraam@waddinxveen.nl of telefoonnummer 140182.

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan. 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie, het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit kunt u contact opnemen met de heer M. van Braam.