Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 9 november 2021 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Bredeweg achter 15,16 en 17 en het m.e.r.-beoordelingsbesluit. 

Bekijk het bestemmingsplan(externe link)

Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden

Een bestemmingsplan is een beleidsstuk waarin de Gemeenteraad vastlegt hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van 3 woningen mogelijk op het perceel dat achter de woningen Bredeweg 15, 16 en 17 ligt. Momenteel heeft dit perceel de bestemming ‘Agrarisch’. Om dit perceel te kunnen bebouwen met 3 woningen is het noodzakelijk een nieuw bestemmingsplan op te stellen. 

Inzage ontwerpbestemmingsplan

Vanaf 18 november 2021 kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). (NL.IMRO.0627.Bredewegachter15-0301).

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit vindt u in de bijlagen 

Burgemeester en wethouders hebben ook het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport). Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die voor deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport, dan wel milieueffectbeoordelingsrapport, rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan is het besluit te vinden.

Reageren

U kunt tot en met 29 december 2021 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bredeweg achter 15,16 en 17’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. Groenendijk (m.groenendijk@waddinxveen.nl) of telefonisch via 06 2021 5554.

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan. 

Voor meer informatie over deze publicatie, het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit kunt u contact opnemen met de heer M. Groenendijk.