B&W maken bekend dat zij op 30 november 2021 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Bredeweg 7-11 en het mer-beoordelingsbesluit.

Woningbouw aan de Bredeweg 7-11

Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om 4 kleine arbeiderswoningen slopen en deze groter te herbouwen. De woonboerderij blijft behouden. De wens is om deze te splitsen naar 2 woningen. De bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en hiervoor in de plaats komen 2 extra woningen. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van maximaal 8 woningen juridisch planologisch mogelijk. De bestemming ‘agrarisch’ wordt omgezet naar wonen.

Inzien

Vanaf 9 december 2021 kunt u op www.officielebekendmakingen.nl(externe link) het ontwerpbestemmingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. Hier is ook het ontwerpbesluit Hogere Waarden te vinden, dit ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. U kunt het plan ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (NL.IMRO.0627.BPbredeweg9-0301).

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit vindt u in de bijlagen

B&W hebben ook het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport). Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die voor deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan vindt u het besluit.

Zienswijzen

U kunt t/m 19 januari 2022 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bredeweg 7-11’. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen? Neem dan contact opnemen met de heer Van der Starre via k.vanderstarre@waddinxveen.nl of telefonisch 140182.

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit. Hierdoor is dit besluit zelf niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer Van der Starre.