Rectificatie reactietermijn ontwerpbestemmingsplan Bredeweg 4

Er is een fout opgetreden bij het publiceren van het ontwerpbestemmingsplan Bredeweg 4. Het ontwerpbestemmingsplan was niet zichtbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Deze fout is nu hersteld. Daarom is de termijn om te reageren op het ontwerpbestemmingsplan met twee weken verlengd. U kunt tot en met 26 september 2021 reageren op het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit. Wilt u het plan bekijken? 

Publicatie Ontwerpbestemmingsplan Bredeweg 4, 2021 week 31

B&W van de gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 20 juli 2021 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Bredeweg 4 en het mer-beoordelingsbesluit. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van drie woningen en drie bedrijfsgebouwen aan de Bredeweg 4 mogelijk. 

Inzage

Vanaf 5 augustus 2021 kunt u het ontwerpbestemmingsplan met een uitgebreide uitleg op het plan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (NL.IMRO.0627.BPbredeweg4-0301). Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. 

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan(externe link)

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit vindt u in de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan

Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling (m.e.r. is de afkorting van milieueffectrapportage) die voor deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan is het besluit te vinden.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit

U kunt tot en met 15 september 2021 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bredeweg 4’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik (w.verkaik@waddinxveen.nl) of telefonisch 140182).

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan. 

Het ontwerpbesluit hogere waarden en het ontwerpbestemmingsplan liggen tegelijk ter inzage

Binnen het plangebied worden drie nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Woningen zijn geluidsgevoelige functies. Gebleken is dat aan de gevels van de drie nieuwe woningen niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder (Wgh) voor het wegverkeerslawaai (Bredeweg) kan worden voldaan. Er wordt een hogere waarden verleend conform de Beleidsregel Hogere waarden. Voor meer informatie over het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u de publicatietekst hiervan raadplegen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie, het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik.