B&W maken bekend dat zij op 21 december 2021 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Beukenhof, het ontwerpaddendum op de Welstandsnota 2015 en het mer-beoordelingsbesluit. 

Ontwerpbestemmingsplan bekijken

Ontwerpbesluit hogere waarden

Beschrijving ontwerpbestemmingsplan 

Een van de ontwikkellocaties in het Sleutelkwartier is de Beukenhof. Dit is het gebied tussen de Kerkweg-Oost, Julianastraat, Stationsstraat en het gemeentehuis. Hier zijn nu parkeerplaatsen en groen aanwezig. Vroeger stonden er twee kantoorpanden en een kinderdagverblijf. Het is de wens van de gemeente Waddinxveen om het gebied anders te gaan gebruiken. Er wordt direct ten oosten van het gemeentehuis een park gemaakt en langs de Stationsstraat worden parkeerplaatsen aangelegd. Direct achter het park wordt tussen de Kerkweg-Oost en de Stationsstraat een appartementencomplex planologisch mogelijk gemaakt. Hier kunnen maximaal 25 appartementen gebouwd worden en er is ruimte voor een commerciële voorziening in de plint aan de Kerkweg-Oost. Het park en de parkeerplaatsen langs de Stationsstraat passen binnen de regels van het geldende bestemmingsplan en worden gerealiseerd voordat de bouw van het appartementencomplex start. Het appartementencomplex met commerciële voorziening kan nu niet gebouwd worden omdat het huidige bestemmingsplan hier geen mogelijkheid toe biedt. 

Ontwerpbesluit hogere waarden

Om de woningen te kunnen bouwen worden hogere waarden verleend. De hogere waarden zijn nodig omdat er niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder als gevolg van verkeerslawaai afkomstig van de Kerkweg-Oost. De publicatie van deze hogere waarden wordt afzonderlijk en gelijktijdig aan deze publicatie gedaan. 

Addendum op de Welstandsnota

Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het plangebied. Dit stedenbouwkundig plan moet als addendum op de Welstandsnota 2015 worden vastgesteld door de raad. Ook zal het bij omgevingsvergunningen als toetsingskader gebruikt worden. Het stedenbouwkundig plan is als bijlage 1 toegevoegd aan de toelichting van het bestemmingsplan. 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit 

Burgemeester en wethouders hebben ook het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport). Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport of milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan is het besluit te vinden.

 

Inzage

Het ontwerpaddendum en het mer-beoordelingsbesluit liggen tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Vanaf 13 januari 2022 kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (NL.IMRO.0627.bpbeukenhof-0301). 

Zienswijze

U kunt t/m 23 februari 2022 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan of het stedenbouwkundig plan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan Beukenhof’ en/of ‘reactie ontwerpaddendum’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer Leenheer via x.leenheer@waddinxveen.nl of telefonisch via 140182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit. Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan. 

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan/ontwerpaddendum kunt u contact opnemen met de heer Leenheer.