Burgemeester en wethouders van Waddinxveen zijn van plan het volgende besluit te nemen:

  • Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor 54 appartementen in het plangebied aan de Oude Dreef. Het plangebied bevindt zich op het perceel, kadastraal bekend als Gemeente Waddinxveen, sectie D, nummer 3605.

Inzage

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 juli 2022 gedurende zes weken ter inzage. Het ontwerpbesluit hogere waarden is als bijlage opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. U kunt op www.waddinxveen.nl/bekendmakingen het ontwerpbestemmingsplan en bijbehoren vinden. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (NL.IMRO.0627. WaddixOudedreef-0301). Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2022167433.

Zienswijzen

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester en wethouders van Waddinxveen indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.