B&W van Waddinxveen zijn van plan het volgende besluit te nemen:

  • Het vaststellen van hogere geluidswaarden spoorweglawaai voor woningen binnen deelplan J van Park Triangel.

Inzage

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 23 februari 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2020137772.

Zienswijzen

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester en wethouders van Waddinxveen indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen ook per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.