De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag voor het oprichten van een tankstation aan de Henegouwerweg 26. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit gaat over het onderdeel:

  • milieuvergunning

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage bij de Publieksbalie. Deze termijn start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking.

Procedure

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U richt uw zienswijze aan ODMH, Postbus 45, 2800 AA Gouda, of via info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2018010139. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit informeren wij u over de vervolgprocedure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.