De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2019144031. Dit is een verzoek om afwijkende afschermpercentages. In het ontwerpbesluit is het verzoek toegekend. Het gaat om het onderdeel maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de stukken liggen ter inzage. De inzageperiode is van 11 augustus t/m 22 september 2021. De ODMH kan de stukken die u wilt inzien e-mailen. Neem hiervoor contact op met de ODMH via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-5450000.

Procedure

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. U kunt uw zienswijze sturen aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2019144031. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit informeren wij u over de vervolgprocedure.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-5450000.