Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij op 24 mei 2022 het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan N207 Zuid het bijbehorende MER en het ontwerpbesluit hogere waarden hebben vastgesteld en vrijgegeven voor publicatie en tervisielegging.
Het Ontwerp PIP is een juridische/planologische vertaling van het technisch ontwerp, zoals momenteel bekend ten tijde van het opstellen van het inpassingsplan. Het inpassingsplan bestaat uit:

 1. Een toelichting: een onderbouwing op basis van de achtergrondrapporten en MER waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.
 2. Een verbeelding: een kaart waarop het tracé met bestemmingen staan ingetekend.
 3. Planregels: wettelijke voorschriften. In de planregels wordt vastgelegd wat mag en wat niet mag, gegeven een bepaalde bestemming.
 4. Diverse bijlagen: de achtergrondrapporten zoals het MER. 

Het ontwerp is opgesteld op basis van de gegevens die nu beschikbaar zijn.

Procedure

Op 25 april 2018 is het Uitvoeringsbesluit N207 Zuid door Provinciale Staten vastgesteld. Bij het vaststellen van het Uitvoeringsbesluit is bepaald dat voor het planologisch mogelijk maken van project N207 Zuid een provinciaal inpassingsplan (PIP) wordt opgesteld. Om uitvoering te geven aan het Uitvoeringsbesluit, is samen met gemeenten en omgeving via ontwerpsessies een landschapsvisie en technisch ontwerp opgesteld. De milieueffecten zijn via een MER onderzocht. Vervolgens is het Concept Ontwerp PIP (juli 2020) en het Ontwerp PIP (mei 2022) opgesteld. 

Na afloop van de zienswijzetermijn, die loopt van 31 mei 2022 tot en met 12 juli 2022, worden de ingekomen zienswijzen besproken in een nota zienswijzen. Na vaststelling door GS zal de MER N207 Zuid tevens toegezonden worden aan de commissie m.e.r. waarna zij hun advies opstellen.

Indien er aanleiding toe is worden wijzigingen verwerkt in het Ontwerp PIP. Deze nota zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. worden tezamen met het Ontwerp PIP in 2023 aan de Provinciale Staten voorgelegd voor definitieve besluitvorming.

Welke ontwerpbesluiten liggen er ter inzage?

Conform het bepaalde in artikel 3.8 juncto artikel 3.33, vierde lid, van de Wro, paragraaf 3.3 van de Wabo en afdeling 3.4 van de Awb, liggen het ontwerp van het inpassingsplan N207 Zuid samen met het MER, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de overige hierop betrekking hebbende stukken met ingang van 31 mei 2022 tot en met 12 juli 2022 ter inzage. 

Informatiebijeenkomst

In aanvulling hierop vinden er informatiebijeenkomsten plaats. Tijdens de informatiebijeenkomsten op 14 en 16 juni is het mogelijk om vragen te stellen over de plannen in het Ontwerp PIP N207 Zuid. Op de projectwebsite is meer informatie te vinden over deze bijeenkomsten. www.zuid-holland.nl/n207zuid(externe link).

Hoe en waar kunt u stukken inzien? 

Het ontwerp inpassingsplan, de MER en het ontwerpbesluit hogere waarden en de daarop betrekking hebbende stukken zijn digitaal te raadplegen op de provinciale projectwebsite: www.zuid-holland.nl/n207zuid(externe link). Het inpassingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kan daarnaast ook worden ingezien via de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) en de provinciale website: www.zuid-holland.nl/terinzage(externe link).

Het ontwerp inpassingsplan, de MER en het ontwerpbesluit hogere waarden en de daarop betrekking hebbende stukken kan, vanaf 31 mei, daarnaast ook in zijn totaliteit fysiek worden ingezien op onderstaande kantoorlocatie: 

 • Het Facilitair Loket – Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag. 

Indien u de papieren stukken wenst in te zien, kunt zich melden op het Provinciehuis bij het Facilitair Loket, gebouw A begane grond, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA Den Haag (openingstijden: op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur).

Het OPIP exclusief achtergrondrapporten en MER inclusief achtergrondrapporten, zijn vanaf 2 juni fysiek in te zien op onderstaande kantoorlocatie:

 • Gemeentehuis Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn.

Hoe kunt u zienswijzen indienen?

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. In een zienswijze laat u weten wat u vindt van het ontwerp inpassingsplan en de ontwerpbesluiten. Bijvoorbeeld of er naar uw mening onjuistheden in staan of dat er zaken en/of belangen over het hoofd worden gezien. Ook kunt u aangeven hoe de herziening en de ontwerpbesluiten uw eigen belangen raken en waarom.
Vermeld in uw zienswijze in ieder geval het volgende:

 • Uw naam en adres;
 • De datum;
 • Het voorgenomen plan of besluit waarover u een zienswijze indient;
 • Het dossiernummer van het voorgenomen besluit;
 • De redenen waarom u een zienswijze indient en;
 • Ondertekende brief met uw handtekening.

U kunt een zienswijze op het ontwerpbesluit provinciaal inpassingsplan N207 Zuid of het MER indienen van 31 mei 2022 tot en met 12 juli 2022. Dat kan hoofdzakelijk op twee manieren:

 1. Bij voorkeur digitaal via het e-mailadres: zienswijze.n207zuid@pzh.nl.
 2. Per post: door een brief te sturen naar: 
  Provincie Zuid-Holland, Team N207-Zuid, postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wil maken, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum: tel. 070-4416622.

We stellen het op prijs als u duidelijk aangeeft op welk besluit uw zienswijze betrekking heeft:

 • Betreft het een zienswijze op het ontwerpbesluit provinciaal inpassingsplan N207 Zuid of het MER, vermeld in uw zienswijze dan het kenmerk: DOS-2017-0005372. 
 • Betreft het een zienswijze op het ontwerpbesluit hogere waarden van de DCMR, dan kunt u daarover zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam onder vermelding van kenmerk: 9999270517_99991212936.
 • Betreft het een zienswijze op het ontwerpbesluit hogere waarden van de ODMH, dan kunt u zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij de gemeente Waddinxveen per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda onder vermelding van kenmerk: 2021272760. Voor mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 5450 000). De zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Wat is de verdere procedure?

De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming over het inpassingsplan. Hierna zal het inpassingsplan en de besluiten opnieuw ter inzage worden gelegd voor definitieve vaststelling. Dit zal worden aangekondigd in het Provinciaal Blad. Dan wordt ook aangegeven hoe tegen de besluiten een beroep kan worden ingesteld.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over de besluitvorming of over het project kunt u terecht op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/n207zuid(externe link). Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Neem voor vragen contact op met het Contact Centrum van de provincie via 070-4416611 of mail naar n207@pzh.nl.