De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2019716930. Dit betreft het brandveilig gebruiken van een schoolgebouw ter plaatse van de Peter Zuidlaan 2. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de Publieksbalie. De inzageperiode is 6 weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2019716930. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen en informeren wij u over de vervolgprocedure.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.