B&W zijn van plan het volgende besluit te nemen:

  • Het vaststellen van hogere geluidswaarden Wet geluidhinder voor weg- en spoorweglawaai voor het bestemmingsplan Wilhelminakade 83.

Inzage

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 27 oktober 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. De stukken worden ook digitaal ter inzage gelegd op de website van de ODMH www.odmh.nl/digitaal-loket(externe link). Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2022252346.

Zienswijzen

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij B&W indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.