De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2018022070. Dit betreft het oprichten van een onbemand tankstation ter plaatse van de Beethovenlaan 74. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de volgende onderdelen:

  • het oprichten, veranderen of in werking hebben van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. De inzageperiode is 6 weken en start op 29 augustus 2019.

Procedure

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit indienen en richten aan ODMH, Postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2018022070. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.