De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag met kenmerk 2019711404. Dit betreft het bouwen van 4 woningen aan de Cornelis Broerweg (Warande Noord). In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de onderdelen:

  • bouwen
  • afwijken bestemmingsplan (ruimtelijke ordening/ gebruik)

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. De inzageperiode is 6 weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. Vanwege de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hanteren veel gemeente aangepaste bezoektijden. Wij bieden u daarom de mogelijkheid om de stukken die u wilt inzien naar u te e-mailen. U kunt hiervoor contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nlof telefoonnummer 088-54 50 000.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA Gouda, of via e-mail info@odmh.nl. Vermeldt u daarbij het kenmerk 2019711404. Na afloop van de inzagetermijn wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit informeren wij u verder over de vervolgprocedure.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.