Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om ontheffing te verlenen voor het uitvoeren van populatiebeheer van de ree. De locatie betreft Zuid-Holland.

Inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 11 november 2020 tot en met 22 december 2020 ter inzage.

Bekijk publicatie in Provinciaal blad

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten kunt u contact opnemen met de Gemeente Waddinxveen via 14 0182.

Zienswijzen

Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00586915, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten. Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.