Van 8 mei t/m 19 juni 2020 ligt het ontwerpaddendum op de Welstandsnota Triangel deelplan HI (Parkrijk) ter inzage. Wilt u het ontwerpaddendum op de welstandsnota inzien dan kunt u een email sturen naar gemeente@waddinxveen.nl. Voor alle uitgewerkte deelplannen in Park Triangel, zo ook voor deelplan HI (Parkrijk), zijn stedenbouwkundige plannen opgesteld. Een deel van de kwaliteit die daarin is opgenomen, kan niet worden vastgesteld in de regels van het bestemmingsplan. Die regels zijn wel belangrijk voor de kwaliteit van het deelplan. Om die kwaliteit afdwingbaar te maken, is het addendum op de welstandsnota opgesteld. Door het addendum ter inzage te leggen wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om te reageren.

Tijdens de genoemde periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen tegen deze plannen bij het college van B&W. Een schriftelijke inspraakreactie moet binnen de gestelde termijn aan de gemeente verstuurd zijn. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Fenger via telefoonnummer 140182.