Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 21 december 2021 hebben ingestemd met het ontwerp uitwerkingsplan Tuinbouwweg 12 en 18 en het besluit hogere waarden.

Het Uitwerkingsplan Tuinbouwweg 12 en 18

Het ontwerp uitwerkingsplan Tuinbouwweg 12 en 18 maakt de bouw van maximaal 7 woningen mogelijk. Na sloop van de bestaande woning aan de Tuinbouwweg 12 kunnen twee vrijstaande woningen worden gebouwd. Er kunnen in de eindsituatie maximaal 3 woningen worden gebouwd. Na sloop van de bestaande woning aan de Tuinbouwweg 18 kunnen er 2 tot maximaal 4 vrijstaande woningen worden teruggebouwd. Dit uitwerkingsplan is nodig om de bouw van de maximaal 7 woningen planologisch mogelijk te maken.

Ontwerp uitwerkingsplan bekijken

Vanaf 29 december 2021 kunt u via officielebekendmakingen.nl(externe link) het ontwerp uitwerkingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerp uitwerkingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (NL.IMRO.0627.Tuinbouwweg12en18-0301).

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u vinden in de bijlagen bij het uitwerkingsplan

Burgemeester en wethouders hebben ook het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport). Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die voor deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerp uitwerkingsplan is het besluit te vinden.

U kunt tot en met 9 februari 2022 reageren op het ontwerp uitwerkingsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit

U kunt tot en met 9 februari 2022 bij voorkeur schriftelijk maar ook mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerp uitwerkingsplan. U kunt uw brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerp uitwerkingsplan Tuinbouwweg 12 en 18’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik (w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch 140182).

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerp uitwerkingsplan.

Voor meer informatie over deze publicatie, het ontwerp uitwerkingsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik.