B&W van gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 12 oktober 2021 hebben ingestemd met het ontwerp uitwerkingsplan Parkzicht Fase 3 en het besluit hogere waarden.

Bekijk het uitwerkingsplan(externe link)

Het Uitwerkingsplan Parkzicht Fase 3

Het ontwerp uitwerkingsplan Parkzicht Fase 3 maakt de bouw van 6 vrijstaande woningen aan de Tweede Bloksweg en 20 rijwoningen of twee-onder-één kap woningen aan de Parklaan mogelijk. Dit uitwerkingsplan is nodig om de bouw van de 26 woningen planologisch mogelijk te maken.

Besluit hogere waarden

Uit akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting van het wegverkeer is gebleken dat de voorkeurswaarde door de Beijerincklaan wordt overschreden en dat hogere waarden nodig zijn. De Omgevingsdienst Midden-Holland is bevoegd om de hogere waarden te verlenen omdat wordt voldaan aan de Beleidsregel hogere waarden Regio Midden-Holland 2018.

Ontwerp uitwerkingsplan bekijken

Vanaf 21 oktober 2021 kunt u op officielebekendmakingen.nl(externe link) het ontwerp uitwerkingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u op die pagina de verbeelding en de regels die erbij horen. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerp uitwerkingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (NL.IMRO.0627.UPTriangelPZf3-0301).


Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het besluit hogere waarden in bijlagen uitwerkingsplan

B&W hebben ook het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport). Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die voor deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerp uitwerkingsplan is het besluit te vinden.

U kunt t/m 1 december 2021 reageren 

U kunt t/m 1 december 2021 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerp uitwerkingsplan. U kunt uw brief sturen aan het college van B&W van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerp uitwerkingsplan Parkzicht Fase 3. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik via e-mail w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch 14 0182).

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerp uitwerkingsplan. 

Voor meer informatie over deze publicatie, het ontwerp uitwerkingsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik.