B&W maakt bekend dat zij op 14 juni 2022 heeft ingestemd met het ontwerp uitwerkingsplan Pater Jornaweg en het besluit hogere waarden. 

Het ontwerp uitwerkingsplan Pater Jornaweg

Het ontwerp uitwerkingsplan Pater Jornaweg is opgesteld om de actuele en toekomstige situatie planologisch te borgen. Hiermee worden de kaders geboden waarbinnen het mogelijk is om ook in de toekomst te zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in dit plangebied en in relatie tot de omgeving.

Besluit hogere waarden

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat als gevolg van het verkeer over de Beijerincklaan en de Dreef de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai wordt overschreden. De maximale grenswaarde van uit de Wet Geluidshinder(Wgh) wordt niet overschreden. Er wordt voldaan aan de beleidsregel hogere waarden Regio Midden-Holland 2018. Hierdoor is de ODMH bevoegd om hogere waarden te verlenen. 

Wilt u het ontwerp uitwerkingsplan bekijken?

Dat kan vanaf 23 juni 2022 tot en met 4 augustus 2022:

Reageren op het ontwerp uitwerkingsplan en het besluit hogere waarden

U kunt tot en met 4 augustus 2022 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het uitwerkingsplan. U kunt uw brief sturen aan het college van B&W van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze uitwerkingsplan Pater Jornaweg’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik via w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch 140182.

Voor meer informatie over deze publicatie, het ontwerp uitwerkingsplan en het besluit hogere waarden kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik. 

Waddinxveen, 22 juni 2022