De Ontwerp Transitievisie Warmte (TVW) bekijkt u via de knop hieronder. De knop verwijst naar de website van officielebekendmakingen.nl. De Ontwerp TVW en de bijlagen die bij dit ontwerp horen, kunt u ook inzien. Deze staan op die pagina aan de linker kant onder "externe bijlagen".

Bekijk de Ontwerp Transitievisie Warmte(externe link)

In 2019 is het nationale Klimaatakkoord ondertekend. Hierin staat onder andere dat iedere gemeente, met betrokkenheid van stakeholders, uiterlijk in 2021 het tijdpad voor aardgasvrij vastlegt. Dit doen gemeenten in de ‘Transitievisie Warmte’. De Ontwerp Transitievisie Warmte (TVW) beschrijft hoe alle gebouwen, buurten en bedrijventerreinen in de gemeente Waddinxveen tegen 2050 duurzaam verwarmd kunnen worden. Ook geeft de Ontwerp Transitievisie Warmte globaal inzicht in wanneer buurten aardgasvrij worden gemaakt. De Ontwerp Transitievisie Warmte bevat nog geen definitieve keuzes. Zodra de visie is vastgesteld door de gemeente, wordt voor de startbuurt een preciezer plan in samenwerking met alle betrokkenen gemaakt. Dit heet een Buurtuitvoeringsplan (BUP). Daarin worden plannen meer uitgewerkt. Ook wordt de Transitievisie Warmte elke 5 jaar aangepast, zodat we rekening kunnen houden met nieuwe ontwikkelingen.

Ga naar de inspraakpagina Ontwerp TVW

Hoe maakt de gemeente keuzes?

Het doel van de warmtetransitie is om in 2050 voor alle inwoners een betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtevoorziening te hebben. De uitgangspunten hieronder staan centraal:

 • woonlastenneutraliteit voor inwoners;
 • lokaal eigendom van collectieve systemen;
 • inwoners en ondernemers ontzorgen en overlast beperken;
 • keuzevrijheid voor inwoners en bedrijven;
 • inzetten op besparing en isolatie;
 • zorgvuldig en transparant proces;
 • kiezen voor duurzame en gezonde oplossingen;
 • innovaties worden op de voet gevolgd.

Wat is de warmtevraag in de toekomst?

In de zoektocht naar duurzame warmte voor Waddinxveen is naar een aantal dingen gekeken. Aan de ene kant naar het verminderen van de vraag naar warmte door besparing/isoleren. En aan de andere kant naar nieuwe duurzame warmtebronnen. Uit onderzoek lijkt een beperking van de warmtevraag van 22% voor bestaande woningen realistisch te zijn tegen 2050. En 30% voor overige bestaande gebouwen.

Welke beschikbare warmtebronnen heeft Waddinxveen?

De warmtebronnen die beschikbaar zijn in Waddinxveen:

 • bodemenergie (warmte-koudeopslag in de bodem en bodemwarmtepompen);
 • luchtwarmtepompen;
 • zonnewarmte: op daken en in zonnevelden;
 • aardwarmte (diep en ondiep);
 • biogas;
 • thermische energie uit oppervlaktewater (aquathermie);
 • warmte uit koeling van gebouwen;
 • restwarmte vanuit de glastuinbouw;
 • restwarmte uit rioolzuiveringsinstallaties en – gemalen;
 • bovenregionale warmte-infrastructuur (warmte uit de Rotterdamse haven of andere regionale bronnen).

Welke warmtevoorziening maakt de meeste kans?

Kaart van Waddinxveen met gebieden kansrijk zijn. Onder de kaart staat beschreven welke gebieden op de kaart afgebeeld staan.

Beschrijving van de kaart

Dit is een kaart van Waddinxveen. Hierop staat afgebeeld welke warmtevoorzieningen kansrijk zijn per buurt. Zuidplas 80, een deel van Groenswaard 1, 2 en 3, een deel van Oranjewijk Noord en Oranjewijk Zuid en een deel van Oostpolderwijk zijn kansrijk voor een warmtenet. Een deel van de Bomenwijk, Zeeheldenbuurt en West 1 zijn kansrijk voor groen gas. Zuidplas 90, een deel van Oranjewijk Noord, een deel van Groenswaard 2 en een deel van Oostpolderwijk zijn kansrijk voor een individuele warmtevoorziening of een warmtenet. Het buitengebied is kansrijk voor individuele oplossingen.

 

Warmtenet

Een warmtenet is een leidingenstelsel dat warm water naar woningen vervoert. Een warmtenet kan werken op verschillende typen warmtebronnen (restwarmte, aardwarmte, etc.)

Individueel/klein-collectieve oplossingen

Hier zijn oplossingen per woning het meest aantrekkelijk. Bijvoorbeeld een warmtepomp, zonneboiler en/of infraroodpanelen.

Individuele oplossingen of warmtenet

In Vondelwijk, Groenswaard 2 en Zuidplas 80, is het nog onzeker welke oplossing het meeste oplevert en het minste kost: individuele oplossingen of een warmtenet.

Individuele oplossingen of groen gas

Deze oudere gebouwen zijn moeilijk te isoleren. Ze hebben daarom ook in de toekomst waarschijnlijk een hogere temperatuur warmte nodig. In deze buurten bekijken we of we kunnen inzetten op extra goede isolatie en warmtepompen. Of op groen gas, biogas of op de langere termijn waterstof.

Bedrijventerreinen

Voor bedrijventerreinen en kantoorgebieden zijn aparte plannen nodig. Industrie en maakbedrijven gebruiken aardgas niet alleen om gebouwen te verwarmen. Soms ook in het bedrijfsproces. Tegelijkertijd hoeft niet elk gebouw verwarmd te worden. Opslagloodsen hebben bijvoorbeeld meestal minder verwarming nodig. Kantoren hebben vaker een grotere vraag naar koeling. Daarom zijn activiteiten op maat nodig.

Wanneer worden de buurten aardgasvrij?

Om in 2050 aardgasvrij te zijn, moeten we nu starten. We willen een logische volgorde maken om Waddinxveen buurt voor buurt te voorzien van duurzame warmte. We houden daarbij rekening met ontwikkelplannen en kansen die zich in een buurt voordoen. Hiermee worden de kosten en de overlast van werkzaamheden zo veel mogelijk beperkt. Bij de planning is gekeken naar:

 • Het aantal woningen in het bezit van de woningcorporatie (WoCo);
 • De hoeveelheid hoogbouw en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s);
 • Sociale samenhang in de buurt en de houding ten opzichte van aardgasvrij (draagvlak);
 • Initiatieven van inwoners en bedrijfsleven;
 • Duidelijke richting voor een warmtealternatief;
 • Woningen die op dezelfde manier gebouwd zijn;
 • Combinatie met andere werkzaamheden in de openbare ruimte;
 • Buurtontwikkelingen en/of nieuwbouwprojecten;
 • Vervanging van elektra en/of het aardgasnet.

Op basis van bovenstaande punten worden de buurten ingedeeld op het moment waarop gestart gaat worden: korte termijn (2022- 2035), middellange termijn (2025 – 2040), lange termijn (2035 – 2050) en natuurlijke tempo (2020 – 2050). Buurten met een natuurlijk tempo hebben dus geen gefaseerde aanpak. De andere buurten wel.

Dit is een kaart van de gemeente Waddinxveen. Hierin staat afgebeeld welke buurt wanneer van het gas af gaat. Op korte termijn, tussen 2022 en 2035 zijn dat: Groenswaard, Vondelwijk, Peter Zuidlaan en Horstenbuurt, Zuidplas 80 en Zuidplas 90 en het kasgebied in West 1. Op middellange termijn, tussen 2025 en 2040 zijn dat: Triangel, Centrum en Oranjewijk. Op lange termijn: Bomenwijk en Noordkade. De rest van Waddinxveen gaat op natuurlijk tempo.

Aanpak en volgende stappen

De volledige overstap naar aardgasvrije buurten en bedrijventerreinen is een sociale en een technische opdracht. De gemeente heeft hierin een regierol en werkt samen met andere partijen aan een aanpak. In de aanpak houden we rekening met aanpassingen aan gebouwen, sociale zaken in een buurt en de aanpassingen die nodig zijn aan het netwerk. Hierbij hebben we een aantal voorwaarden:

 1. Meenemen van sociale kansen om de buurt beter te maken;
 2. Buurtplannen maken we samen met inwoners en betrokkenen;
 3. Vrijheid in de keuze voor de warmteoplossing is verzekerd;
 4. De gebouweigenaren weten wat ze nu al kunnen doen;
 5. Brede communicatie en informatievoorziening door plannen te bespreken met alle betrokken partijen en inwoners. En door bedrijven op de hoogte te houden en tijdig te betrekken. Zo worden inwoners 8 jaar van tevoren geïnformeerd op welk moment zij worden afgesloten van het aardgas.

Een gefaseerde aanpak per buurt

Voor buurten met een gefaseerde aanpak maken we een Buurtuitvoeringsplan (BUP). Dit wil zeggen dat we samen met lokale partijen en inwoners alle kosten, baten, voor- en nadelen in kaart brengen. Ook is het belangrijk samen te bepalen hoe we besluiten voor de buurt nemen (met inspraak van inwoners). Pas als de buurt het eens is met de nodige financiële, sociale, wettelijke en technische voorwaarden en de meeste mensen de overstap willen maken, kan de gemeente het besluit voor een overstap naar aardgasvrij nemen.

Aanpak bedrijventerreinen en utiliteitsbouw

Aanpak buurten met natuurlijk tempo

In sommige buurten kiezen we voor een “natuurlijk tempo”. We ondersteunen individuele gebouweigenaren bij het verduurzamen van hun woning of bedrijfsgebouw. Zo kunnen ze op een voor hun geschikt moment hun gebouw aardgasvrij maken. Hierbij worden inwoners begeleid bij het isoleren van de woning en het kiezen van het juiste moment.

Aanpak bedrijventerreinen en utiliteitsbouw

We bespreken de plannen met het ondernemersplatform Waddinxveen (OPW), Duurzaamheidsplatform Waddinxveen (DPW), de ondernemers en eigenaren van bedrijfsgebouwen. Hierbij kijken we naar de ontwikkelingen zoals de Warmte Samenwerking Oostland (WSO) of het energieonderzoek in Distripark Doelwijk.

Regie op collectieve bronnen

In Waddinxveen zijn genoeg lokale bronnen om de hele gemeente (op het glastuinbouwgebied na) te voorzien van duurzame warmte. Gemeente Waddinxveen houdt een regierol om kansen voor warmtenetten en collectieve (lokale en bovenregionale) warmtebronnen in te zetten en aan te jagen.

Wat betekent dit plan voor inwoners van Waddinxveen?

Dit plan geeft een beeld van wat er binnen de hele gemeente gaat gebeuren in de komende dertig jaar. Inwoners kunnen zien in welke periode in hun buurt kansen zijn voor een overstap naar aardgasvrij. Voor alle buurten worden vervolgens specifieke ‘Buurtuitvoeringsplannen’ gemaakt samen met inwoners en andere betrokkenen. Het besluit om over te stappen naar een duurzame warmtevoorziening neemt de gemeente pas na een complete studie naar de haalbaarheid en als bekend is wat de gevolgen zijn voor inwoners.

We geven ruim van tevoren aan, welke nieuwe warmtevoorzieningen worden uitgevoerd. Inwoners kunnen natuurlijke momenten zoals een verhuizing of verbouwing of een kapotte Cv-ketel (alvast) gebruiken om zich voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. In de bijlage van de Transitievisie Warmte (Bijlage I – ‘Buurtoverzicht) staat wat er in elke buurt nu al kan worden gedaan. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen nemen we mee door de Transitievisie Warmte iedere 5 jaar opnieuw te bekijken.

In de loop van de tijd beschrijven de volgende versies van de Transitievisie steeds preciezer welke warmteoplossingen haalbaar zijn in de verschillende buurten van Waddinxveen. Deze eerste versie helpt alvast iedereen in Waddinxveen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een duurzame toekomst.