B&W van Waddinxveen maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe zoutloods aan de Kanaaldijk 35 ter inzage ligt.

Waar gaat de ontwerp omgevingsvergunning over?

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om de bestaande zoutloods te slopen en een nieuwe zoutloods te bouwen. In de huidige situatie staan er drie gebouwen met een eigen bouwvlak. In de nieuwe situatie komt er één gebouw. Dit gebouw valt buiten het bouwvlak. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Actualisatie Bestemmingsplan Coenecoop’. Er kan van het bestemmingsplan worden afgeweken als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De initiatiefnemer heeft de hiervoor benodigde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd.

De ontwerp omgevingsvergunning wordt ter inzage gelegd. 

Voordat de omgevingsvergunning wordt verleend ligt de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende documenten voor 6 weken ter inzage. Vanaf 10 november 2022 kunt u deze plannen bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

U kunt reageren op de ontwerp omgevingsvergunning.

U kunt tot en met 21 december 2022 schriftelijk of mondeling uw zienswijze(n) indienen bij het college van B&W indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze op ontwerp omgevingsvergunning Kanaaldijk 35’. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 5450 000). 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer K. van der Starre via e-mail k.vanderstarre@waddinxveen.nl of telefonisch (140182).