B&W maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe zoutloods aan de Kanaaldijk 35 ter inzage ligt.

Waar gaat de ontwerp omgevingsvergunning over?

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om de bestaande zoutloods te slopen en een nieuwe zoutloods te bouwen. In de huidige situatie staan er drie gebouwen met een eigen bouwvlak. In de nieuwe situatie komt er één gebouw. Dit gebouw valt buiten het bouwvlak. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Actualisatie Bestemmingsplan Coenecoop’. Er kan van het bestemmingsplan worden afgeweken als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De initiatiefnemer heeft de hiervoor benodigde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd.

De ontwerp omgevingsvergunning wordt ter inzage gelegd 

Voordat de omgevingsvergunning wordt verleend ligt de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende documenten voor 6 weken ter inzage. Vanaf 27 oktober 2022 kunt u deze vinden op www.waddinxveen.nl/bekendmakingen. Een andere mogelijkheid om deze te bekijken is via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

U kunt reageren op de ontwerp omgevingsvergunning

U kunt t/m 7 december 2022 schriftelijk of mondeling uw zienswijze(n) indienen bij het college van B&W indienen, via Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze op ontwerp omgevingsvergunning Kanaaldijk 35’. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 5450 000). 

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer K. van der Starre via e-mail k.vanderstarre@waddinxveen.nl of telefonisch (140182).