B&W maakt bekend dat zij op 10 mei 2022 heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 19-23 en het m.e.r.-beoordelingsbesluit. In een bestemmingsplan legt de Gemeenteraad vast hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Het ontwerpbestemmingsplan maakt aan de Kerkstraat 19-23 de bouw van 20 appartementen mogelijk met bijbehorende parkeerplaatsen in een hof. Om dit mogelijk te maken worden de bestaande verouderde bedrijfspanden gesloopt. Om dit perceel te kunnen bebouwen dient de huidige gemengde bestemming ‘bedrijvigheid met detailhandel’ te worden gewijzigd naar ‘wonen’ en is het noodzakelijk een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Dit bestemmingsplan maakt het plan voor 20 appartementen juridisch planologisch mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Dat kan vanaf 2 juni 2022 tot en met 13 juli 2022:

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit vindt u in de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan

B&W heeft ook het besluit genomen dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat (m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapport). Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die voor deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport, dan wel milieueffectbeoordelingsrapport, rechtvaardigen. In de bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan vindt u het besluit.

Zienswijze indienen

U kunt tot en met 13 juli 2022 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Stuur uw brief aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 19-23’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer Groenendijk (m.groenendijk@waddinxveen.nl) of telefonisch via 06 2021 5554.

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Dit besluit is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kunt u uw reactie geven op het m.e.r-beoordelingsbesluit in de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan. 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie, het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r-beoordelingsbesluit kunt u contact opnemen met de heer Groenendijk.