De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de gemeente Waddinxveen bekend dat een ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder. Bij de watergang tussen de IJzermanweg en Tweede Bloksweg, tussen de nrs. 48a en 50 van de Tweede Bloksweg, worden funderingspalen en een kwelscherm aangebracht voor de aanleg van een brug over het water. De werkzaamheden zijn van 16 t/m 20 maart 2020 en van 30 maart 2020 t/m 4 april 2020 op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur. Kenmerk besluit 2020038719.

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. De stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de Publieksbalie.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W, t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Zie kader “Bezwaar of beroep”.

Voorlopige voorziening

Als er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.